Deelnemersreglement E-wallet

Dit reglement heeft instemming verkregen van de Kansspelautoriteit en is geldig vanaf 21 maart 2017.

1 algemeen

1.1 Definities

In dit reglement geldt het volgende:

“Bonus” is het onderdeel van de Wallet, waarin het (spel)tegoed in natura is weergegeven, waarmee kan worden deelgenomen aan de Kansspelen via het Account en dat niet kan worden gestort op de IBAN (bank- of girorekening);

"Deelnemersreglementen" betekent het geldende Deelnemersreglement Lotto B.V. en het geldende Deelnemersreglement Staatsloterij B.V.;

“E-commerce” is het gebruik van internet als verkoopkanaal voor de Kansspelen;

"Account" is de ‘mijn omgeving’ waar de speler toegang heeft tot zijn gegevens en zijn Wallet;

"Kansspelen" betekent de kansspelen georganiseerd door Lotto B.V. en Staatsloterij B.V..

"NLO" betekent de Nederlandse Loterij Organisatie B.V., gevestigd te Rijswijk;

"Saldo" is het onderdeel van de Wallet, waar het geldbedrag is weergegeven dat de deelnemer kan inzetten voor deelname aan de Kansspelen via het Account en dat de deelnemer kan storten op de IBAN (bank- of girorekening);

“Wallet” is het onderdeel van het Account waar het Saldo en Bonus is weergegeven en waar financiële transacties kunnen worden verricht zoals het opwaarderen van het Saldo.

1.2 Organisatie

1.2.1 Dit reglement ziet op de organisatie en het beheer van de Accounts en de Wallets ten behoeve van deelname aan de Kansspelen via E-commerce. De Deelnemersreglementen bevatten de regels en voorwaarden voor deelname aan de Kansspelen.

1.2.2 NLO beheert de Accounts en de zich daarin bevindende Wallets ten behoeve van Staatsloterij B.V. en Lotto B.V.. NLO, Staatsloterij B.V. en Lotto B.V. behoren tot dezelfde groep van ondernemingen.

2 Account

2.1 Algemeen

2.1.1 Om deel te nemen aan de Kansspelen dient de deelnemer een Account aan te maken. Het Account bevat onder meer de gegevens van de deelnemer, de Wallet en transactie-informatie. Via het in de Wallet aanwezige Saldo en de Bonus kunnen financiële transacties worden verricht ten behoeve van de deelname aan de Kansspelen via E-commerce, zoals het storten van geld in het Saldo, het betalen van inleg, het uitkeren van (prijzen)geld op de IBAN (bank-of girorekening) en het ontvangen van Bonus.

2.1.2 Het Account mag niet gebruikt worden voor activiteiten die in strijd zijn met wet- en regelgeving. Professioneel of bedrijfsmatig gebruik van het Account en het opbouwen van Saldo zonder deelname aan Kansspelen zijn niet toegestaan.

2.1.3 Het Account is persoonlijk. De deelnemer mag anderen niet via zijn Account laten deelnemen aan Kansspelen.

2.2 Voorwaarden aanmaken en gebruik Account

2.2.1 Een natuurlijke persoon mag niet meer dan één Account aanmaken en gebruiken. Rechtspersonen kunnen geen Account aanmaken of gebruiken.

2.2.2 Alleen personen van 18 jaar of ouder mogen een Account aanmaken of gebruiken. NLO, Staatloterij B.V. en Lotto B.V. mogen hierop controleren. Als NLO twijfelt of een deelnemer meerderjarig is, mag NLO er voor kiezen om geen Account aan te maken, zo lang NLO niet overtuigd is van diens meerderjarigheid.

2.2.3 Alleen Nederlandse ingezetenen met een huisadres in Nederland mogen een Account aanmaken of gebruiken.

2.3 Registratie gegevens

2.3.1 Voor het aanmaken van een Account vraagt NLO gegevens van de deelnemer, waaronder naam, adres, geboortedatum, IBAN (bank- of girorekeningnummer), telefoonnummer en e-mailadres. Een deelnemer kan slechts met één bankrekening en één e-mailadres in de systemen van NLO, Staatsloterij B.V. en Lotto B.V. geregistreerd staan voor deelname aan de Kansspelen.

2.3.2 De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor een correcte registratie en het juist houden van zijn gegevens. De deelnemer kan zich er niet op beroepen dat NLO of een derde de gegevens niet heeft gecontroleerd. NLO behoudt zich het recht voor de gegevens te controleren en geen Account voor de deelnemer aan te maken of het Account voor de deelnemer af te sluiten als uit deze controle blijkt dan wel als er een redelijk vermoeden is dat de gegevens onjuist zijn.

2.3.3 Zodra NLO het Account voor de deelnemer heeft aangemaakt, ontvangt de deelnemer via e-mail een bevestiging van deze registratie. Om Saldo uit de Wallet te kunnen storten op de IBAN (bank- of girorekening) dient de deelnemer dit e-mailadres volgens de instructies ter verificatie te bevestigen. De deelnemer ontvangt daarnaast instructies met betrekking tot de gebruikersnaam en het wachtwoord voor toegang tot zijn Account. NLO bepaalt de voorwaarden van de verstrekking, het gebruik en vervanging van de gebruikersnaam en het wachtwoord. De deelnemer is verantwoordelijk voor de geheimhouding van zijn gebruikersnaam en wachtwoord.

2.4 Beëindiging

2.4.1 De deelnemer kan via een verzoek aan de Klantenservice zijn Account op ieder moment beëindigen. NLO zal na een verzoek tot beëindiging en eventuele verificatie van persoonsgegevens het op dat moment in het Account aanwezige Saldo binnen een redelijke termijn terugstorten op het aan het Account gekoppelde IBAN (bank- of girorekeningnummer) van de deelnemer.

2.4.2 Als de deelnemer gedurende een lange periode geen gebruik maakt van zijn Account, kan NLO het Account afsluiten voor gebruik. NLO kan de deelnemer na twaalf maanden inactiviteit een e-mail sturen en het op dat moment in het Account aanwezige Saldo geheel of gedeeltelijk terugstorten. Na 24 maanden inactiviteit zal NLO het Account beëindigen en het op dat moment in het Account aanwezige Saldo terugstorten op het aan het Account gekoppelde IBAN (bank- of girorekeningnummer) van de deelnemer.

2.5 Administratiekosten

2.5.1 NLO behoudt zich het recht voor administratiekosten te vragen van de deelnemer voor het aanmaken en beheren van een Account en het opwaarderen en terugstorten van Saldo. NLO zal de deelnemer informeren over de hoogte van de administratiekosten.

3 Wallet

3.1 Algemeen

3.1.1 De Wallet bestaat uit:
(a) Het Saldo met daarin o.a. gestort geld, prijzengeld en geretourneerde inleg;
(b) De Bonus (zie artikel 3.4).

3.2 Saldo opwaarderen en terugstorten

3.2.1 Het Saldo kan opgewaardeerd worden via de aangegeven mogelijkheden in het Account en vanuit de bij NLO bekende IBAN (bank- of girorekeningnummer) van de deelnemer. NLO kan minimum- en maximumbedragen hanteren voor het opwaarderen van het Saldo.

3.2.2 De deelnemer kan het in de Wallet aanwezige Saldo op ieder gewenst moment geheel of gedeeltelijk terugstorten op de bij NLO bekende IBAN (bank- of girorekeningnummer). Daarbij geldt een minimumbedrag van EUR 10 per terugstorting.

3.2.3 Als er meer dan EUR 2.000 aan Saldo in de Wallet staat, mag NLO het meerdere terugstorten op de bij NLO bekende IBAN (bank- of girorekeningnummer) van de deelnemer.

3.2.4 In alle gevallen in dit reglement waarbij er sprake is van een financiële transactie, zoals het opwaarderen of terugstorten van het Saldo, met een bedrag van EUR 2000 of meer heeft NLO het recht de persoonsgegevens te verifiëren. Opeenvolgende transacties worden in dit verband als één transactie gezien.

3.3 Prijzengeld

3.3.1 De Deelnemersreglementen bepalen de voorwaarden voor de uitbetaling van prijzengeld.

3.3.2 Bij deelname aan Kansspelen via het Account, zal prijzengeld worden bijgeschreven op het Saldo. Via een verzoek aan Klantenservice kan de deelnemer aangeven dat hij prijzengeld op de bij NLO bekende IBAN (bank- of girorekeningnummer) wil ontvangen. Deze keuze geldt in dat geval voor deelnames aan alle Kansspelen. Artikel 3.2.3 blijft van toepassing.

3.4 Bonus

3.4.1 NLO kan Bonus bijschrijven in de Wallet. Aan de Bonus kunnen door NLO, Staatsloterij B.V. of Lotto B.V, nadere voorwaarden worden gesteld waaronder:
(a) voor welke (onderdelen van) Kansspelen de deelnemer de Bonus kan gebruiken;
(b) de periode waarin de deelnemer de Bonus kan gebruiken;
(c) een bedrag dat moet worden ingezet alvorens de Bonus aan het Saldo zal worden toegevoegd en op de IBAN (bank- of girorekening) kan worden uitbetaald.

NLO, Staatsloterij B.V. of Lotto B.V. zal deze nadere voorwaarden aan de deelnemer bekend maken voorafgaand aan of bij het verkrijgen van de Bonus.

4 deelname kansspelen

4.1 Geldigheid deelname

4.1.1 Deelname aan Kansspelen is geldig zoals deze is geregistreerd in de systemen van NLO, waaronder tevens vallen de systemen van de aan NLO gelieerde bedrijven en bedrijven die ten behoeve van NLO betrokken zijn bij de uitvoering van de Kansspelen. Als de gegevens van de deelnemer afwijken van de gegevens in de systemen van NLO, zijn de in de systemen opgeslagen gegevens geldig.

4.2 Speelgeheim

4.2.1 NLO zal de naam en deelname door de deelnemer alleen (openbaar) bekend maken na toestemming van de deelnemer, tenzij daartoe een wettelijke verplichting bestaat.

4.3 Speellimieten en minimumbedrag

4.3.1 De deelnemer kan met betrekking tot bepaalde Kansspelen speellimieten instellen of zichzelf uitsluiten van deelname. NLO kan speellimieten instellen ten aanzien van het bedrag dat de deelnemer kan inzetten bij bepaalde Kansspelen. Lotto B.V. en Staatsloterij B.V. kunnen daarnaast verplicht zijn speellimieten in te stellen op basis van wet- en regelgeving.

4.4 Bewijs

4.4.1 Alleen de gegevens in de systemen van NLO zijn leidend voor de hoogte van het Saldo en de Bonus van de deelnemer en of de deelnemer daarop aanspraak kan maken. De gegevens in de systemen van NLO zijn leidend om te bepalen of en vanaf welk moment de deelnemer deelneemt aan Kansspelen. De deelnemer vindt nadere regels rondom bewijsvoering in verband met de (deelname aan de) Kansspelen en het recht op een prijs in de Deelnemersreglementen.

5 aansprakelijkheid

5.1 Algemeen

5.1.1 Dit reglement ziet alleen op de aansprakelijkheid ten aanzien van het beheer van het Account en de Wallet. De Deelnemersreglementen stellen regels in verband met aansprakelijkheid ten aanzien van de deelname aan de Kansspelen en het recht op een prijs.

5.2 Uitsluitingen

5.2.1 NLO is slechts aansprakelijk voor schade die door grove schuld of nalatigheid van NLO is veroorzaakt. NLO is in ieder geval niet aansprakelijk:
(a) voor vertraging of fouten in de verwerking van betalingsopdrachten door financiële of andere instellingen die de deelnemer of NLO heeft ingeschakeld om betalingen te verrichten naar of van het Account.
(b) indien de deelnemer onjuiste persoonsgegevens heeft opgegeven.
(c) Voor computerstoringen.
(d) bij overmacht. Overmacht is iedere omstandigheid, die onafhankelijk van de wil van NLO, zelfs indien de omstandigheid ten tijde van het sluiten van de overeenkomst reeds voorzienbaar zou zijn, blijvend of tijdelijk de uitvoering van de overeenkomst verhindert. Voor zover hierin nog niet begrepen, valt onder overmacht ook oorlog, dreiging van oorlog, oproer, opstand, stakingen, transportproblemen, brand, natuurrampen en ernstige storingen in de zaken van NLO, de tot haar groep behorende bedrijven of de door haar ingeschakelde personen of bedrijven.

6 Privacy

6.1.1 NLO respecteert de privacy van de deelnemer, de bescherming van de persoonsgegevens van de deelnemer en zijn digitale veiligheid. Op het beheer van het Account is het privacy beleid Nederlandse Loterij van toepassing https://www.nederlandseloterij.nl/privacy .

7 sancties

7.1.1 NLO kan het speelgedrag van deelnemers bewaken en controleren om na te gaan of voldaan wordt aan de bepalingen van dit reglement. NLO behoudt zich het recht voor de aanvraag voor een Account te weigeren, het Saldo en/of Bonus (tijdelijk) niet uit te betalen, de identiteit van de speler te verifiëren of het Account tijdelijk of permanent te sluiten als daarvoor gewichtige redenen bestaan. Onder gewichtige redenen verstaat NLO onder meer fraudebestrijding, het voldoen aan geldende wet- en regelgeving en overtreding van dit reglement, de Deelnemersreglementen of andere toepasselijke voorwaarden.

8 Klachten

8.1.1 De procedure voor klachten over Kansspelen zijn te vinden in de Deelnemersreglementen. Een klacht over het beheer van het Account of de Wallet door NLO, kan gericht worden aan:

Nederlandse Loterij, Postbus 3074, 2280 GB Rijswijk, www.nederlandseloterij.nl

8.1.2 NLO zal een klacht alleen in behandeling nemen als de klacht binnen één jaar wordt ingediend nadat het feit waarover wordt geklaagd heeft plaatsgevonden.

8.1.3 Het indienen van een klacht laat de mogelijkheid onverlet dat NLO de klacht of een mogelijk geschil direct voorlegt aan de bevoegde rechter.

9 slotbepalingen

9.1 Toepasselijk recht

9.1.1 Dit reglement en iedere verplichting die daaruit voortvloeit, wordt uitsluitend beheerst door Nederlands recht.

9.2 Bevoegde rechter

9.2.1 Alle geschillen die op grond van, of in verband met deze overeenkomst ontstaan, met inbegrip van geschillen over het bestaan en de geldigheid daarvan en niet-contractuele verplichtingen, worden beslecht door de rechtbank Den Haag.

9.3 Onvoorziene gevallen

9.3.1 In gevallen waarin dit reglement, naar het oordeel van NLO, niet of niet duidelijk voorziet, beslist NLO.

9.4 Wijzigen reglement

9.4.1 NLO kan de bepalingen van dit reglement eenzijdig wijzigen. Wijzigingen gelden zowel ten aanzien van (het beheer van) bestaande als van toekomstige Accounts. Bij wijziging van het reglement zal NLO de deelnemer tijdig via publiciteitsmedia of op een andere geëigende wijze informeren. Indien de deelnemer niet akkoord gaat met de wijzigingen, kan de deelnemer het Account beëindigen op de wijze omschreven in art 2.4 van dit reglement. De Deelnemersreglementen zijn van overeenkomstige toepassing.

9.5 Versie

9.5.1 Dit reglement heeft overeenkomstig artikel 5, lid 2, van de Beschikking Staatsloterij op 9 maart 2017 de instemming verkregen van de Kansspelautoriteit en treedt in werking op 21 maart 2017.

Nederlandse Loterij Organisatie bv
Postbus 3074
2280 GB Rijswijk
www.nederlandseloterij.nl

Nederlandse Loterij Organisatie bv, Staatsloterij bv en Lotto bv zijn onderdeel van Nederlandse Loterij bv. De groep handelt onder de naam Nederlandse Loterij. Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel

Naar printversie