Deelnemersreglement Instantloterij

Dit reglement heeft instemming verkregen van de Kansspelautoriteit en is geldig vanaf 1 april 2016.

I ALGEMEEN

Artikel 1 Organisatie

 1. De in dit reglement genoemde instantloterijen, ook wel krasloterijen genaamd, worden georganiseerd door Lotto bv.

 2. De afdracht van de instantloterijen komt ten goede aan de sport, de lichamelijke vorming, de cultuur, het maatschappelijk welzijn en de volksgezondheid.

 3. Van overheidswege wordt erop toegezien dat Lotto bv bij de uitvoering van de instantloterij voldoet aan de wettelijke voorschriften.

Artikel 2 Speelwijze

 1. Elke instantloterij is een loterij waarbij de bepaling van de prijshoudende loten voorafgaande aan de uitgifte van de loten plaatsvindt.

 2. De deelnemer kan zelf direct vaststellen of sprake is van een prijshoudend lot en, zo ja, op welke prijs het lot aanspraak geeft.

 3. De speelwijze kan per instantloterij verschillend zijn.

 4. Per instantloterij worden de oplage, het prijzenschema, eventuele extra prijzen en de speelwijze tijdig voor inwerkingtreding bekend gemaakt.

Artikel 3 Speelgeheim

De namen van de deelnemers/prijswinnaars mogen slechts met hun uitdrukkelijke toestemming bekend worden gemaakt, tenzij daartoe een wettelijke verplichting bestaat.

II DEELNAME

Artikel 4 Voorschriften voor deelneming

 1. Deelneming staat open voor personen van 18 jaar en ouder.

 2. Degene die door de aankoop van een instantlot deelneemt, is gebonden aan de bepalingen en voorschriften van dit reglement.

 3. Het in lid 2 van dit artikel bepaalde is eveneens van toepassing op een door Lotto bv met andere instellingen georganiseerde instantloterij.

 4. Een exemplaar van dit reglement is kosteloos verkrijgbaar bij Lotto bv, de verkooppunten en/of te raadplegen via de website.

 5. Wijzigingen van het reglement worden tijdig voor de inwerkingtreding via de publiciteitsmedia of op andere wijze openbaar gemaakt.

 6. Lotto bv is niet aansprakelijk voor de nadelen, die voor een deelnemer voortvloeien uit het niet door hem in acht nemen van de in het reglement gegeven voorschriften en bepalingen. Hetzelfde geldt voor het niet in acht nemen van de op de instantloten weergegeven voorschriften en bepalingen of openbare bekendmakingen van Lotto bv.

Artikel 5 Inleg

 1. De prijs per instantlot bedraagt ten hoogste € 30,--.

 2. De prijs staat op ieder lot vermeld.

 3. De prijs moet direct bij aankoop worden voldaan.

 4. Lotto bv kan instantloten in delen uitgeven. De inleg per deel van een instantlot wordt naar evenredigheid berekend.

 5. Elk deel van een instantlot geeft aanspraak op een evenredig deel van de eventueel daarop gewonnen prijs.

Artikel 6 Geldigheid

 1. Deelname aan de instantloterij vindt plaats door de aankoop van een geldig lot bij een officieel verkooppunt van Lotto bv.

 2. Een instantlot is ongeldig indien het niet bij een officieel verkooppunt is gekocht, het gestolen, veranderd, geheel of gedeeltelijk vervalst, niet uitgegeven of geheel of gedeeltelijk onleesbaar is. Voorts is het instantlot ongeldig indien sprake is van beschadiging, aanpassing, misdruk of geheel of gedeeltelijk foutieve productie. Wanneer het instantlot geheel of gedeeltelijk dubbel dan wel blanco is bedrukt, het lot onregelmatig onder de afkraslaag is bedrukt dan wel onder de afkraslaag andere bedragen dan wel symbolen voorkomen dan in het prijzenschema zijn aangeven, is het instantlot eveneens ongeldig. In het geval dat in de centrale computer van Lotto bv met betrekking tot een instantlot andere informatie is opgeslagen dan op het lot staat vermeld, is het lot eveneens ongeldig.

 3. Indien het instantlot onregelmatig onder de afkraslaag is bedrukt of bij andere fouten ontstaan tijdens het productieproces, wordt de betaalde inleg tegen inlevering van het desbetreffende instantlot door de verkooppunten terugbetaald. Verdergaande aanspraken van de deelnemer zijn uitgesloten.

III VASTSTELLING WINNAARS

Artikel 7 Prijzenpercentage

Van het totaal van de door de deelnemers bijeengebrachte inleg, gerekend over een kalenderjaar, wordt tenminste 47,5% van de totale inleg bestemd voor de uitkering aan prijzen.

Artikel 8 Gratis lot en prijzen in natura

Als prijs mag aan een deelnemer een gratis instantlot en een prijs in natura worden uitgekeerd. Lotto bv is niet verplicht deze prijzen in geld uit te keren.

Artikel 9 Goedkeuring en controle

 1. De specificaties met betrekking tot het mengen van de prijshoudende en niet prijshoudende instantloten, worden goedgekeurd door een door de Kansspelautoriteit aangewezen keuringsinstelling.

 2. De in lid 1 bedoelde keuringsinstelling controleert periodiek de conformiteit met de in het eerste lid bedoelde specificaties.

Artikel 10 Uitkering prijzen

 1. Aangeboden instantloten, waarmee aanspraak wordt gemaakt op een prijs, worden gecontroleerd met behulp van de centrale computer van Lotto bv. Uitsluitend de gegevens in deze computer zijn bepalend of al dan niet aanspraak op een prijs kan worden gemaakt en de hoogte hiervan. Loten waarvan in de computer is aangegeven dat prijsuitbetaling heeft plaatsgevonden kunnen niet nogmaals tot prijsuitbetaling leiden.

 2. Prijzen worden uitbetaald aan de deelnemer, die in het bezit is van een prijshoudend instantlot tegen inlevering van dit lot. Ingeval sprake is van een instantlot met een prijs boven € 50,-- dient de winnaar op de achterzijde van het lot zijn naam, adres, woonplaats en bank/gironummer te vermelden, zijn handtekening te plaatsen en een kopie van een geldig legitimatiebewijs mee te sturen.

 3. In het geval sprake is van een ongeldig lot wordt niet tot uitbetaling van enige prijs overgegaan.

 4. Prijzen, gewonnen op één instantlot, van € 50,-- en lager kunnen door ieder verkooppunt worden uitbetaald dat ook gerechtigd is een gratis lot, zoals bedoeld in artikel 8, uit te reiken. Uitbetaling van prijzen hoger dan € 50,-- vindt plaats op door Lotto bv aan te geven wijze, nadat de identiteit en de leeftijd van de deelnemer op deugdelijke wijze zijn vastgesteld. De instanties die in opdracht van Lotto bv prijzen uitkeren kunnen op verzoek van Lotto bv de naam, adres en woonplaats van de prijswinnaars aan Lotto bv verstrekken. Indien de deelnemer een prijs van Lotto bv wenst te ontvangen, kan hij/zij hiertoe het prijshoudende instantlot toezenden naar of inleveren aan de balie van het hoofdkantoor van Lotto bv.

 5. De uitbetaling van prijzen van € 50,-- en lager door het verkooppunt vindt contant plaats.

 6. Voor uitbetaling van een prijs met een totale waarde van € 5.000,-- of hoger dient de deelnemer, die in het bezit is van het prijshoudend lot, zich te melden op het hoofdkantoor van Lotto bv, onder medebrenging van het lot en een identiteitsbewijs. Deze prijs kan eerst worden uitgekeerd nadat de identiteit en de leeftijd van de deelnemer op deugdelijke wijze zijn vastgesteld.

 7. De uitbetaling van prijzen kan plaatsvinden tot de door Lotto bv voor uitgifte van de loterij bekendgemaakte datum, met dien verstande dat de termijn voor uitbetaling van prijzen minimaal één jaar bedraagt, ingaande op de dag waarop een aanvang wordt gemaakt met de uitgifte van de instantloten. Na verloop van de door Lotto bv bekendgemaakte datum vervalt iedere aanspraak op prijzen.

 8. Niet geïnde prijzen worden gestort in een 'prijzenreservefonds', waaruit additionele prijzen, zoals bedoeld in lid 9 van dit artikel kunnen worden gefinancierd.

 9. Onder de deelnemers aan een bepaalde instantloterij kan een additionele prijs worden verloot en onder deelnemers die in het bezit zijn van een bepaald instantlot uit een bepaalde instantloterij, kunnen additionele prijzen worden verloot volgens een van tevoren vastgesteld schema.

Artikel 11 Reclame

 1. De deelnemer kan tot dertig dagen na aankoop van het instantlot over het niet toekennen van een prijs schriftelijk reclameren bij het bureau van Lotto bv, onder bijvoeging van het desbetreffende lot, waarop de deelnemer zijn naam, adres en woonplaats heeft vermeld, zijn handtekening heeft geplaatst en een kopie van een geldig legitimatiebewijs heeft meegezonden.

 2. Indien de in het eerste lid genoemde termijn wordt overschreden, is de reclame niet ontvankelijk en kunnen hieraan door de deelnemer geen rechten worden ontleend.

 3. Deelnemers, die hebben gereclameerd, krijgen terzake zo spoedig mogelijk uitsluitsel, doch in ieder geval binnen 6 weken na ontvangst van de in lid 1 van dit artikel bedoelde schriftelijke klacht.

Artikel 12 Annulering

Lotto bv is gerechtigd één of meer instantloterijen, dan wel een deel van een instantloterij te annuleren, indien naar haar oordeel een goed verloop daarvan in gevaar dreigt te komen. Een besluit hiertoe zal zo spoedig mogelijk worden gepubliceerd.

Artikel 13 Aansprakelijkheid

 1. Lotto bv respectievelijk de verkooppunten kunnen slechts aansprakelijk worden gesteld voor schade die door grove schuld of nalatigheid van hen is veroorzaakt.

 2. Lotto bv kan niet door de deelnemer aansprakelijk worden gesteld voor enig probleem, dat voortvloeit uit de omstandigheid, dat het verkooppunt als contractueel verkooppunt fungeert voor de verkoop van instantloten. Deze omstandigheid ontheft de deelnemer niet van zijn verplichtingen ingevolge dit reglement.

 3. Voor schade door strafbare handelingen van derden is aansprakelijkheid van Lotto bv respectievelijk de verkooppunten uitgesloten.

 4. Iedere verdere aansprakelijkheid van Lotto bv en van (rechts)personen, door haar of vanwege haar voor de uitvoering van de instantloterij ingeschakeld, is uitgesloten.

Artikel 14 Onvoorziene gevallen In alle gevallen waarin dit reglement, naar het oordeel van Lotto bv, niet of niet duidelijk voorziet, beslist Lotto bv.

Artikel 15 Slotbepaling

Dit reglement heeft overeenkomstig artikel A.2 van de Vergunning Instantloterij 2015/2016 als reglement van Lotto bv op 1 april 2016 de instemming verkregen van de Kansspelautoriteit en treedt in werking op 1 april 2016.

LOTTO BV
Postbus 3074
2280 GB Rijswijk (ZH)
Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel

Naar printversie