Deelnemersreglement Lotto B.V.

Dit reglement is geldig vanaf 21 maart 2017.
® is een geregistreerd merk.

I ALGEMEEN

Artikel 1 Organisatie

1. De in dit reglement genoemde kansspelen worden georganiseerd door Lotto bv.
2. Waar in dit reglement gesproken wordt over de door Lotto bv georganiseerde kansspelen wordt be-doeld Lotto®, Lucky Day®, Lotto 4\5®, Toto®, Toto-13®, Millions League® en de in artikel 38 om-schreven ‘overige sportprijsvragen’. Tevens wordt bedoeld Eurojackpot®, voor zover dit betrekking heeft op deelname hieraan in Nederland.
3. Het kansspel Eurojackpot is een kansspel zoals bedoeld in lid 7 van dit artikel, dat is gebaseerd op de gelijktijdige en gecoördineerde organisatie van een lottospel in verschillende Europese landen door verschillende Europese kansspelorganisaties (hierna: deelnemende kansspelorganisaties), ieder op hun eigen grondgebied en in overeenstemming met de aldaar geldende wet- en regelgeving, waarbij tevens gemeenschappelijke spelregels worden gehanteerd. De regels uit dit Deelnemersreglement gelden slechts ten aanzien van deelnames die in Nederland zijn afgesloten via de door Lotto bv aangeboden kanalen van deelname zoals genoemd in lid 5 van dit artikel. Aan de via de kanalen van andere organisaties en/of in andere (Europese) landen ge-speelde deelnames kunnen ten opzichte van Lotto bv geen rechten worden ontleend.
4. Lotto bv kan bij deelname aan de door Lotto bv georganiseerde kansspelen gelegenheid geven tot deelname aan een kansspel, Cijferspel, waaraan kan worden deelgenomen met behulp van een door Lotto bv vervaardigd formuliernummer.
5. Lotto bv kan deelname aan de door Lotto bv georganiseerde kansspelen mogelijk maken via on-line terminals (speciale winkelcomputer van Lotto bv of andere door Lotto bv aangewezen kassa’s of computers) die geplaatst zijn bij door Lotto bv aangewezen verkooppunten en langs direct elektroni-sche weg (e-commerce). Voor deelname aan de door Lotto bv georganiseerde kansspelen langs di-rect elektronische weg gelden dezelfde bepalingen als voor de overige wijze van deelname aan de door Lotto bv georganiseerde kansspelen tenzij in artikel 4 van dit reglement anders is bepaald. Verder is deelname aan zowel Lotto als Lucky Day mogelijk via een abonnement. Het is voor één deelnemer mogelijk om meerdere abonnementen te hebben, mits deze van dezelfde IBAN (bank- of girorekening) worden afgeschreven.
6. De opbrengst van de door Lotto bv georganiseerde kansspelen komt, na aftrek van prijzen en kos-ten, ten goede aan de sport, de lichamelijke vorming, de cultuur, het maatschappelijk welzijn en de volksgezondheid.
7. Lotto bv kan samen met organisaties in het buitenland soortgelijke kansspelen organiseren als de door Lotto bv georganiseerde kansspelen in Nederland.
8. Van overheidswege wordt erop toegezien of Lotto bv bij de uitvoering van de door Lotto bv georga-niseerde kansspelen voldoet aan de wettelijke voorschriften.

Artikel 2 Voorschriften voor deelneming
1. Deelneming aan de door Lotto bv georganiseerde kansspelen staat open voor alle personen van 18 jaar en ouder. Deelname is slechts mogelijk als Nederlands ingezetene.
2. Degene die deelneemt aan één of meer door Lotto bv georganiseerde kansspelen is gebonden aan de bepalingen en voorschriften van dit reglement.
3. Het in lid 2 van dit artikel bepaalde is eveneens van toepassing op door Lotto bv met andere (buiten-landse) instellingen te organiseren kansspelen.
4. Een exemplaar van dit reglement is op aanvraag gratis verkrijgbaar bij Lotto bv en/of de verkoop-punten en te raadplegen via de website(s).
5. Lotto bv is gerechtigd de bepalingen in dit reglement en de verdere spelvoorwaarden die op de deel-name van toepassing zijn, eenzijdig te wijzigen. Dergelijke wijzigingen worden tijdig voor de inwer-kingtreding aan de deelnemers bekend gemaakt en gelden ook ten aanzien van reeds bestaande abonnementen. De wijzigingen worden via de publiciteitsmedia of op andere geëigende wijze open-baar gemaakt. Deelnemers die niet akkoord willen gaan met een wijziging kunnen het abonnement of andere deelname met ingang van de datum waarop de wijziging ingaat, beëindigen of ontbinden, voor zover de wijziging betrekking heeft op hun deelname. Deze opzegging dient voor de ingangsda-tum van de wijziging door Lotto bv ontvangen te zijn.
6. Lotto bv is niet aansprakelijk voor de nadelen, die voor een deelnemer voortvloeien uit het niet in acht nemen van de in het reglement gegeven voorschriften en bepalingen. Hetzelfde is eveneens van toepassing op de op de spelformulieren en in het programma weergegeven voorschriften en be-palingen of openbare bekendmakingen van Lotto bv.

Artikel 3 Opgave en registratie van voorspellingen
1. Lotto bv kan voor deelname aan de kansspelen spelformulieren, aanmeldingsbonnen en voorgedruk-te formulieren beschikbaar stellen. Alleen volledig en correct ingevulde formulieren c.q. aanmel-dingsbonnen worden in behandeling genomen.
2. De deelnemer is verantwoordelijk voor de keuze van het correcte spelformulier c.q. aanmeldingsbon en de correcte invulling. Hij kan zich er niet op beroepen, dat het verkooppunt c.q. Lotto bv niet heeft gecontroleerd of het correcte spelformulier dan wel de correcte aanmeldingsbon is gebruikt en/of de invulling op de correcte wijze is gedaan.
3. Het doen van voorspellingen via de on-line terminal kan alleen bij door Lotto bv aangewezen ver-kooppunten. De terminals zijn verbonden met de centrale computer van Lotto bv.
4. Lotto bv stelt het tijdstip vast tot hetwelk uiterlijk kan worden deelgenomen aan de door Lotto bv ge-organiseerde kansspelen. Verkooppunten hebben, bijvoorbeeld op grond van sluitingstijden, het recht hiervan af te wijken, indien en voor zover een en ander vóór het door Lotto bv gestelde tijdstip valt.
5. De gedane voorspellingen via de on-line terminal worden via datatransmissie naar Lotto bv verzon-den alwaar registratie plaatsvindt in de centrale computer. De centrale computer zendt na registra-tie, ter bevestiging van de registratie, gegevens retour, waarna de terminal een deelnamebewijs vervaardigt.
6. Het deelnamebewijs wordt na betaling van de inleg door het verkooppunt aan de deelnemer over-handigd. Op het deelnamebewijs staan onder meer vermeld het nummer van de terminal, de datum van deelname, het kansspel, de opgegeven voorspellingen en de inleg in euro’s. Tevens zijn op het bewijs een controlenummer en een streepjescode aangegeven, die per bewijs verschillen. Voor Lot-to, Lotto 4\5, Eurojackpot en Lucky Day geldt dat in het geval aan meer dan één trekking wordt deelgenomen de periode van deelname en de trekkingsdagen op het deelnamebewijs worden weer-gegeven.
7. De deelnemer dient zelf te controleren of alle door hem opgegeven gegevens correct zijn weergege-ven op het deelnamebewijs en of op dit bewijs een controlenummer en een streepjescode zijn aan-gegeven. Corresponderen de opgegeven gegevens niet met de op het deelnamebewijs opgenomen gegevens, dan zijn alleen de op het deelnamebewijs opgenomen gegevens geldig. Een deelnemer kan zijn deelname via de on-line terminal conform het bepaalde in artikel 10 annuleren.
8. Een aanmeldingsbon voor een abonnement op Lotto of Lucky Day, zoals bedoeld in lid 1 dient recht-streeks aan Lotto bv te worden gezonden.
9. Lotto bv zendt de deelnemer ter bevestiging van de verwerking van de door hem gedane aanmel-ding voor een abonnement op Lotto of Lucky Day een deelnamebevestiging, waarop wordt vermeld: naam, adres, woonplaats, geboortedatum, IBAN (bank- of girorekening), voorspellingen, het spe-lersnummer waaronder de deelnemer bij Lotto bv is geregistreerd en een formuliernummer, op grond waarvan eventueel aan Cijferspel wordt deelgenomen. Op de deelnamebevestiging wordt te-vens weergegeven de datum van de eerste trekking, waaraan wordt deelgenomen, de datum waar-omtrent het eerste incasso van het abonnementsgeld gaat plaatsvinden met het bijbehorende be-drag. De deelnemer is verantwoordelijk voor de controle van de deelnamebevestiging.
10. Abonnees kunnen onder voorwaarden toegang krijgen tot een persoonlijk account op de websites van de kansspelen waaraan hij deelneemt middels een abonnement. In dit account kan de deelne-mer de datum waaromtrent de incasso’s plaatsvinden, zien met de bijbehorende bedragen.
11. Indien de abonnee een correctie wenst van op de deelnamebevestiging weergegeven gegevens dan wel een wijziging wenst van de door hem opgegeven voorspellingen, dient de abonnee dit aan Lotto bv kenbaar te maken door gebruikmaking van de door Lotto bv op aanvraag daartoe beschikbaar gestelde wijzigingsopgave. Lotto bv kan een IBAN (bankrekeningnummer) van een deelnemer, waarvan via automatische incasso geïncasseerd wordt, wijzigen naar aanleiding van een formeel be-richt van de banken, dat dit IBAN (bankrekeningnummer) gewijzigd is. Lotto bv kan eveneens wijzi-ging van de op de deelnamebevestiging weergegeven gegevens dan wel opgegeven voorspelling in het persoonlijk account mogelijk maken.
12. Van de door Lotto bv op verzoek van de deelnemer doorgevoerde wijzigingen in de gegevens als be-doeld in lid 11 krijgt de deelnemer per post of per e-mail een bevestiging toegestuurd; hierop is aangegeven de datum van de eerste trekking, waarop de wijziging in gaat. Voor de controle van de-ze deelnamebevestiging door de deelnemer is lid 9 van toepassing.
13. De deelnemer neemt middels een abonnement op Lotto of Lucky Day met inachtneming van artikel 11, lid 3 en lid 4, deel tot wederopzegging. De deelnemer die het abonnement wenst op te zeggen, dient dit schriftelijk, telefonisch of via de geboden mogelijkheid daartoe op de website(s) aan Lotto bv mede te delen onder vermelding van zijn spelersnummer en het betreffende abonnement zoals aangegeven op de in lid 9 genoemde deelnamebevestiging. De opzeggingen worden door Lotto bv verwerkt tot het moment, dat door Lotto bv de eerstvolgende opdracht tot incasso van de inleggel-den wordt verstrekt. Met na dit moment ontvangen opzeggingen wordt rekening gehouden bij de daaropvolgende opdracht tot incasso.
14. Indien de deelnemer middels een proefabonnement voor bepaalde tijd (maximaal 3 maanden) deel-neemt, eindigt dit abonnement van rechtswege op de datum die op de deelnamebevestiging aan de abonnee is vermeld. Eerdere beëindiging is mogelijk door opzegging zoals bedoeld in lid 13 van dit artikel of door de redenen, zoals omschreven in artikel 11 lid 3.

Artikel 4 Voorwaarden voor deelname langs direct elektronische weg (e-commerce)
1. Aan de door Lotto bv georganiseerde kansspelen kan via internet (direct elektronische weg / e-commerce) worden deelgenomen.
2. Op de deelname langs direct elektronische weg is tevens het ‘Reglement accountbeheer Nederland-se Loterij Organisatie’ van toepassing.
3. Lotto bv kan bepalen met welke voorspelling zal worden deelgenomen.
4. De gedane voorspelling langs direct elektronische weg wordt via datatransmissie naar Lotto bv ver-zonden alwaar registratie van de voorspelling plaatsvindt in een door of ten behoeve van Lotto bv gebruikt computersysteem. De deelname aan de door Lotto bv georganiseerde kansspelen langs di-rect elektronische weg is alleen geldig zoals deze is geregistreerd in het door of ten behoeve van Lotto bv gebruikte computersysteem. Uitsluitend de gegevens in het betreffende computersysteem zijn bepalend of al dan niet aanspraak op een prijs kan worden gemaakt en de hoogte hiervan.
5. Lotto bv kan de deelnemer ter bevestiging van de registratie van de deelname langs direct elektro-nische weg een bevestiging zenden.
6. Lotto bv kan het aantal deelnames of de hoogte van de inleg per dag beperken. Bij deelname langs direct elektronische weg gelden in ieder geval de volgende beperkingen:
- Bij deelname aan Lotto, Eurojackpot en Lucky Day is de maximaal toegestane inleg per deelnemer voor deze kansspelen tezamen € 100,-- per dag.
- Indien een deelnemer aan een sportprijsvraag de leeftijd van 24 jaar niet heeft bereikt, bedraagt de maximaal toegestane inleg € 100,-- per week (maandag tot en met zondag).
- Indien een deelnemer aan een sportprijsvraag 24 jaar of ouder is, bedraagt de maximaal toege-stane inleg € 1.000,-- per week (maandag tot en met zondag).
7. Indien betaling van de inleg niet, niet volledig of niet onherroepelijk heeft plaatsgevonden, is er geen sprake van deelname. De deelnemer heeft in dat geval geen recht op uitbetaling van een prijs.
8. Deelnames aan de door Lotto bv georganiseerde kansspelen langs direct elektronische weg kunnen niet worden geannuleerd.
9. Bij deelname langs direct elektronische weg worden gewonnen prijzen, met inachtneming van het tweede lid van dit artikel, overgemaakt op de bank- of girorekening van de deelnemer dan wel ge-stort op enig ander tegoed van de deelnemer. Gratis gewonnen deelnames worden door Lotto bv automatisch ingezet in een door Lotto bv nader te bepalen trekking. Lotto bv kan de deelnemer met betrekking tot de gewonnen gratis speelkansen het alternatief bieden de gratis speelkansen zelf in te zetten voor deelname aan Lotto of een ander door Lotto bv te bepalen kansspel. Gratis speelkan-sen hebben een geldigheidsduur van één jaar nadat zij door Lotto bv zijn uitgekeerd.
10. Prijzen worden uitbetaald aan de deelnemer op wiens naam de winnende deelname is geregistreerd.

Artikel 5 Programma
1. Lotto bv publiceert voor Toto, Toto-13 en Millions League de sportwedstrijden dan wel sportevene-menten, waaruit de deelnemer een keuze kan maken.
2. Het programma met gegevens van Toto, Toto-13 en Millions League, dat Lotto bv in gedrukte vorm uitgeeft, wordt op verzoek van de deelnemer aan hem beschikbaar gesteld.
3. Lotto bv kan dit programma vervangen door andersoortige informatiedragers.
4. Bij Toto geldt het team of individu dat in het programma als eerste wordt genoemd als thuisspelend en het andere als uitspelend, ongeacht de plaats waar de wedstrijd wordt gespeeld.
5. Indien de op enigerlei wijze gepubliceerde uitkeringsfactoren voor Toto niet corresponderen met de uitkeringsfactoren in de centrale computer van Lotto bv, zijn laatstgenoemde uitkeringsfactoren, be-houdens kennelijke vergissingen, van toepassing.
6. Lotto bv is gerechtigd wijzigingen aan te brengen in de gegevens zoals vermeld in het programma. Dergelijke wijzigingen zullen via de publiciteitsmedia of op andere wijze bekend worden gemaakt.

Artikel 6 Speelkansen
1. Waar in dit reglement wordt gesproken over “speelkans” wordt bedoeld:

  • voor Lotto, Lotto 4\5, Eurojackpot en Lucky Day (inclusief de eventuele deelname aan het Lucky Day Bonus Spel) één voorspelling voor één trekking;
  • voor Cijferspel één (formulier)nummer voor één trekking;
  • voor Toto-13, Millions League en Toto één voorspelling van het gevraagde wedstrijdresultaat of de gevraagde wedstrijdresultaten. Indien in het kader van Toto een combinatie van wedstrijdresultaten wordt gespeeld, geldt deze combinatie als één speelkans;
  • voor het in artikel 38 omschreven managementspel één opgegeven combinatie van vooraf aan-gegeven personen, spelers en/of zaken;
  • voor het in artikel 38 omschreven poulespel één voorspelling van de gevraagde combinatie van (wedstrijd)resultaten.
2. Lotto bv kan speelkansen in delen uitgeven. De inleg per deel van een speelkans wordt naar evenre-digheid berekend.
3. Elk deel van een speelkans geeft aanspraak op een evenredig deel van de eventueel daarop gewon-nen prijs.

Artikel 7 Inleg
1. Van de totale gezamenlijke inleg van de in dit reglement beschreven kansspelen wordt, gerekend over een kalenderjaar, ten minste 47,5% bestemd voor uitkering aan prijzen.
2. De inleg voor Lotto bedraagt € 2,-- per speelkans. De inleg voor Super Zaterdag, zoals bedoeld in ar-tikel 20, lid 5, bedraagt hiermee € 4,-- voor 2 speelkansen. Bij deelname met Lotto-Systeem kan, al naar gelang de keuze, met minimaal 7 en met maximaal 924 speelkansen per trekking worden deel-genomen.
3. De inleg voor Eurojackpot bedraagt € 2,-- per speelkans.
4. De inleg voor Lucky Day bedraagt per speelkans minimaal € 1,50 en loopt met stappen van € 1,50 op tot maximaal € 22,50. De inleg voor het Lucky Day Bonus Spel, zoals bedoeld in artikel 20, lid 3, is gelijk aan de inleg voor Lucky Day van de betreffende deelname. Aan Lucky Day en Lucky Day Bonus Spel tezamen kan voor maximaal een inlegbedrag van € 9,-- per speelkans worden deel-genomen.
5. De inleg voor Lotto 4\5 bedraagt per speelkans minimaal € 1,50 en loopt met stappen van € 1,50 op tot maximaal € 22,50, zodat de inleg voor Super Zaterdag, zoals bedoeld in artikel 20, lid 5, twee maal de inleg bedraagt voor 2 speelkansen.
6. De inleg voor Toto-13 bedraagt € 1,-- per 2 speelkansen. De inleg bij Toto-13-Systeem varieert al naar gelang de keuze van het aantal speelkansen van minimaal € 8,-- tot maximaal € 486,--.
7. De inleg voor Millions League bedraagt € 1,-- per speelkans.
8. De inleg voor Toto bedraagt per speelkans minimaal € 1,-- en maximaal € 1.000,--. De inleg bij Toto-Systeem varieert al naar gelang de keuze van het aantal speelkansen en bedraagt maximaal € 1.000,--. Bovendien is van toepassing, dat per speelkans maximaal € 150.000,-- kan worden ge-wonnen, ongeacht de hoogte van de inleg in combinatie met de van toepassing zijnde quoteringen.
9. De inleg voor het in artikel 38 omschreven managementspel en poulespel bedraagt per speelkans minimaal € 1,-- en maximaal € 22,--.
10. De inleg voor Cijferspel bedraagt € 1,-- per speelkans, zodat de inleg voor Super Zaterdag, zoals be-doeld in artikel 40, lid 2, € 2,-- is voor 2 speelkansen.
11. De inleg voor deelname via de on-line terminal moet direct worden voldaan.
12. De inleg voor een abonnement op Lotto of Lucky Day wordt per maand door Lotto bv van de door de deelnemer opgegeven IBAN (bank- of girorekening) afgeschreven voor de trekkingen gehouden in de trekkingsperiode van de tweede zaterdag van de maand tot en met de vrijdag volgend op de eerste zaterdag van de daaropvolgende maand. De afschrijving geschiedt op grond van een daartoe door de deelnemer verstrekte machtiging. Het tijdstip van afschrijving wordt door Lotto bv vastgesteld en aangekondigd conform artikel 3 lid 10. Bij afschrijving wordt door Lotto bv vermeld op welk kansspel en welke trekkingen de afschrijving betrekking heeft. De inleg voor aanvullende trekkingen en lotin-gen, zoals vermeld in artikel 9, wordt pas afgeschreven nadat de abonnee zich heeft aangemeld voor deelname aan de aanvullende trekking of loting.
13. Indien de deelnemer hiermee akkoord gaat, kan de inleg voor een abonnement telkens voor 3 trek-kingsperiodes, zoals bedoeld in het vorige lid, worden afgeschreven. Mocht de deelnemer gedurende deze 3 trekkingsperiodes het abonnement beëindigen, dan zal het inleggeld voor de trekkingsperio-des waarin de deelnemer niet meer meespeelt, worden gerestitueerd met uitzondering van de inleg voor de eerste 3 trekkingsperiodes van een abonnement.

Artikel 8 Privacy en speelgeheim
1. Lotto bv respecteert de privacy van de deelnemer, de bescherming van de persoonsgegevens van de deelnemer en zijn digitale veiligheid. Op de verwerkingen van persoonsgegevens door Lotto bv is het privacy beleid Nederlandse Loterij integraal van toepassing: https://www.nederlandseloterij.nl/privacy.
2. De namen van de deelnemers/prijswinnaars mogen slechts met hun uitdrukkelijke toestemming be-kend worden gemaakt, tenzij daartoe een wettelijke verplichting bestaat.

Artikel 9 Extra trekkingen
Lotto bv is gerechtigd aanvullende trekkingen en lotingen te organiseren, zoals premie-uitlotingen en ex-tra prijzen voor bepaalde of alle deelnames (gratis verloting e.d.). De deelnamevoorschriften, premies en prijzen worden tijdig bekend gemaakt.

Artikel 10 Annulering van deelname aan kansspelen via de on-line terminal
1. Eventuele annulering van een deelname via de on-line terminal kan slechts plaatsvinden bij het ver-kooppunt waar de voorspelling is opgegeven en wel binnen dertig minuten na registratie van de voor-spelling bij de centrale computer van Lotto bv en vóór de tijdstippen, genoemd in artikel 3, lid 4. Lotto bv kan bepalen dat bepaalde deelnames niet geannuleerd kunnen worden.
2. Bij annulering worden alle voorspellingen op één en hetzelfde deelnamebewijs geannuleerd. Het deel-namebewijs moet bij het desbetreffende verkooppunt worden ingeleverd. Bij annulering van deelna-me wordt de betaalde inleg door het verkooppunt terugbetaald.
3. In het geval het deelnamebewijs niet goed leesbaar is, bijvoorbeeld ten gevolge van beschadigingen of wanneer het controlenummer geheel of gedeeltelijk niet meer te zien is, wordt de deelname niet geannuleerd.
4. Gratis speelkansen, welke kunnen worden gewonnen bij door Lotto bv georganiseerde kansspelen, kunnen niet worden geannuleerd.

Artikel 11 Geldigheid en verantwoording
1. Een deelname via de on-line terminal is geldig nadat de voorspelling tijdig via datatransmissie is overgebracht naar de centrale computer van Lotto bv, onder de voorwaarden dat de deelname niet is geannuleerd en de inleg, overeenkomstig artikel 7 is voldaan.
2. Middels een abonnement kan slechts geldig aan Lotto of Lucky Day worden deelgenomen op basis van de door Lotto bv verstrekte deelnamebevestiging (artikel 3, lid 9, en lid 12) en indien de inleg op een door Lotto bv vastgesteld aantal dagen voorafgaand aan de betreffende trekkingsperiode, zoals bedoeld in artikel 7, lid 12, door Lotto bv via automatische afschrijving is geïncasseerd.
3. Het Lotto of Lucky Day abonnement van de deelnemer, waarvan de verschuldigde inleg achtereen-volgens niet voor vier trekkingsperiodes, zoals bedoeld in artikel 7, lid 12, door Lotto bv geïncasseerd kon worden, wordt door Lotto bv beëindigd. Indien wegens voorschriften van de bank de machtiging wordt ingetrokken of incasso om andere redenen niet meer mogelijk is wordt het abonnement direct beëindigd. Hernieuwde registratie is mogelijk.
4. Indien de deelnemer de verschuldigde inleg voor eenzelfde abonnement binnen twaalf kalender-maanden tweemaal terugboekt nadat deze inleg op de rekening van Lotto bv heeft gestaan, beëindigt Lotto bv het betreffende abonnement met ingang van de hierop volgende spelperiode. In alle gevallen waarbij sprake is van een terugboeking blijft de abonnee verplicht de openstaande bedragen aan Lotto bv te voldoen. Lotto bv kan hierbij incasso- en eventuele overige kosten in reke-ning brengen. Lotto bv heeft tevens het recht om gewonnen prijzen voor de betreffende spelperiode niet uit te keren. Ook heeft Lotto bv de mogelijkheid openstaande bedragen te verrekenen met even-tuele gewonnen prijzen.
5. Deelname aan het in artikel 38 omschreven managementspel en poulespel is, onverminderd het be-paalde in lid 6 van onderhavig artikel, geldig indien de inleg op het door Lotto bv voorafgaand aan deelname aangegeven tijdstip en wijze is voldaan dan wel is geïncasseerd.
6. De deelname aan een van de door Lotto bv georganiseerde kansspelen is alleen geldig zoals deze is geregistreerd in de centrale computer van Lotto bv. In het geval dat de opgegeven gegevens dan wel de op het deelnamebewijs of deelnamebevestiging weergegeven gegevens en de in de centrale com-puter van Lotto bv opgeslagen gegevens van elkaar afwijken, zijn slechts de in de centrale computer opgeslagen gegevens geldig.
7. Noch Lotto bv, noch het verkooppunt is verplicht tot het betalen van enigerlei uitkering of vergoeding in geval de deelnemer niet heeft gecontroleerd of zijn voorspellingen correct zijn weergegeven op het deelnamebewijs dan wel deelnamebevestiging.
8. In geval van (een redelijk vermoeden van) misbruik of fraude behoudt Lotto bv zich het recht voor om één of meerdere deelnames of deelnemers te weigeren of deelnames ongeldig te verklaren.
9. Noch Lotto bv, noch het verkooppunt is aansprakelijk voor schade in verband met het doen van voor-spellingen en ook niet voor eventuele schade als gevolg van storing in het datatransmissienet en/of het overbrengen van informatie van de terminal via datatransmissie naar de centrale computer, dan wel het op andere wijze overbrengen van informatie.

Artikel 12 Vaststelling door de notaris
1. De met de controle belaste notaris stelt, met inachtneming van dit reglement, vast op welke voorspel-lingen één of meer prijzen zijn gevallen, een en ander op grond van de in de centrale computer van Lotto bv geregistreerde gegevens.
2. Lotto bv is gerechtigd, na de in het eerste lid bedoelde vaststelling, de voor de diverse prijzen in aanmerking komende winnaars per kansspel in aantal bekend te maken.

Artikel 13 Betaalbaarstelling prijzen
1. Gewonnen prijzen bij de on-line terminal worden uiterlijk op de volgende tijdstippen betaalbaar gesteld:
- bij deelname aan Lotto, Lotto 4\5, Eurojackpot, Lucky Day en Cijferspel na één werkdag na de desbe-treffende trekking;
- bij Toto-13 en Millions League uiterlijk na één werkdag na de laatst vermelde speeldag;
- bij Toto uiterlijk na één werkdag, nadat de laatste sportwedstrijd, waarvoor de deelnemer een voor-spelling heeft gedaan is uitgespeeld;
- bij het in artikel 38 omschreven managementspel en poulespel uiterlijk 31 dagen, nadat het desbe-treffende sportevenement is geëindigd.
2. Voor een abonnement geldt dat uitbetaling van een prijs of combinatie van prijzen met inachtneming van artikel 14, lid 16, uiterlijk 31 dagen na de trekking zal geschieden.
3. Uitbetaling van een prijs of combinatie van prijzen van € 50.000,-- of meer zal uiterlijk 31 dagen na de trekking geschieden, tenzij de met de controle belaste notaris beslist de uitbetaling in verband met een geschil op te schorten.

Artikel 14 Uitbetaling van prijzen
1. Prijzen bij deelname via de on-line terminal worden uitbetaald aan de houder van het deelname-bewijs tegen inlevering van dit bewijs bij een verkooppunt dat gerechtigd is tot uitbetaling van prij-zen en, voor uitbetaling van prijzen waarvoor de deelnemer zich tot Lotto bv dient te wenden, een volledig ingevuld en ondertekend deelnamebewijs.
2. Prijzen die in één trekking dan wel met één sportprijsvraag zijn gewonnen op één en hetzelfde deel-namebewijs worden bij elkaar opgeteld en aldus uitbetaald als zijnde één prijs.
3. Prijzen die in één trekking dan wel met één sportprijsvraag op meerdere deelnamebewijzen zijn ge-wonnen ten gevolge van één en dezelfde toevallige gebeurtenis, worden bij elkaar opgeteld en aldus uitgekeerd als zijnde één prijs.
4. In het geval het deelnamebewijs niet goed leesbaar is, bijvoorbeeld tengevolge van beschadigingen of wanneer het controlenummer geheel of gedeeltelijk niet meer te zien is, wordt niet tot uitbetaling van prijzen overgegaan.
5. Uitbetaling van prijzen bij deelname via de on-line terminal door een verkooppunt kan gedurende 90 dagen na betaalbaarstelling hiervan plaatsvinden.
6. Voor Eurojackpot geldt dat een prijs alleen door Lotto bv wordt uitbetaald, indien deelname in Neder-land op een in artikel 1 lid 5 genoemd kanaal van Lotto bv heeft plaatsgevonden. Aan deelnames, gespeeld via de kanalen van andere organisaties en/of in andere (Europese) landen kunnen ten op-zichte van Lotto bv geen rechten worden ontleend.
7. Lotto bv is niet verplicht prijzen in natura of gratis speelkansen in geld uit te keren.
8. Prijzen en combinaties van prijzen van € 50,-- en lager, gewonnen op één deelnamebewijs, en bij Lotto, Lotto 4\5, Cijferspel, Eurojackpot en Lucky Day in dezelfde trekking, kunnen door ieder ver-kooppunt dat gerechtigd is tot uitbetaling van prijzen worden uitbetaald. Uitbetaling van prijzen hoger dan € 50,-- vindt plaats op door Lotto bv aan te geven wijze, waarbij een rechtsgeldig identiteitsbe-wijs vereist is. De instanties die in opdracht van Lotto bv prijzen uitkeren kunnen op verzoek van Lotto bv naam, adres en woonplaats van de prijswinnaars aan Lotto bv verstrekken.
9. Voor uitbetaling van een prijs van € 50.000,-- of hoger dient de deelnemer zich te melden op het hoofdkantoor van Lotto bv, onder medebrenging van een identiteitsbewijs. Bij deelname via de on-line terminal dient tevens het deelnamebewijs te worden meegenomen.
10. Het totaal uit te keren prijsbedrag wordt bij Eurojackpot afgerond op tien cent naar beneden.
11. Voor gratis speelkansen gewonnen bij deelname aan Lotto via de on-line terminal en Lotto Systeem ontvangt de deelnemer bij een verkooppunt een deelnamebewijs voor Lotto Systeem met een zo hoog mogelijk aantal speelkansen, met door de computer van Lotto bv bepaalde getallen en, indien van toepassing, kleur, waarmee aan een door Lotto bv te bepalen trekking kan worden deelgeno-men. Voor (eventuele overgebleven) gratis speelkansen waarmee geen Lotto Systeem kan worden gevormd ontvangt de deelnemer een deelnamebewijs met één of meer speelkansen van het desbe-treffende spel.
12. Indien één of meer prijzen bij Lotto, Lotto 4\5, Eurojackpot of Lucky Day betaalbaar worden gesteld op een deelnamebewijs waarmee nog aan volgende trekkingen wordt deelgenomen, wordt voor de resterende trekking(en) een nieuw deelnamebewijs vervaardigd en door het verkooppunt aan de deelnemer overhandigd.
13. Prijzen, die aan een deelnemer per abonnement ten behoeve van één en dezelfde trekking worden toegekend, worden bij elkaar opgeteld en aldus uitbetaald als zijnde één prijs.
14. Aan de deelnemers met een abonnement op Lotto of Lucky Day van wie is vastgesteld, dat aan hen op één deelnamebevestiging een prijs van meer dan € 449,-- kan worden toegekend, zal daarvan zo spoedig mogelijk schriftelijk bericht worden gezonden, doch uiterlijk binnen veertien dagen.
15. Prijzen gewonnen met een abonnement op Lotto of Lucky Day worden, met inachtneming van lid 16 van dit artikel, overgemaakt naar de IBAN (bank- of girorekening) van de deelnemer wiens naam is vermeld op de deelnamebevestiging.
16. Bij een abonnement registreert Lotto bv de gewonnen gratis speelkansen. Deze gratis speelkansen zullen deelnemen aan een door Lotto bv nader te bepalen trekking van Lot-to, Lucky Day of Cijferspel. Lotto bv kan de deelnemer met betrekking tot de gewonnen gratis speel-kansen het alternatief bieden de gratis speelkansen zelf in te zetten voor deelname aan Lotto of een ander door Lotto bv te bepalen kansspel. Gratis speelkansen die de deelnemer zelf wil inzetten, heb-ben een geldigheidsduur van één jaar nadat zij door Lotto bv zijn uitgekeerd. Indien het Lotto abonnement is gestopt vervallen de geregistreerde gratis speelkansen.
17. De wijze waarop uitbetaling van prijzen bij het in artikel 38 omschreven managementspel en poule-spel plaatsvindt wordt vooraf door Lotto bv bekend gemaakt. Voor uitbetaling van prijzen hoger dan € 50,-- is een rechtsgeldig identiteitsbewijs vereist. Voor uitbetaling van de eerste prijs bij het in ar-tikel 38 omschreven managementspel en poulespel dient de deelnemer zich te melden op het hoofd-kantoor van Lotto bv, onder medebrenging van een rechtsgeldig identiteitsbewijs.
18. Indien het niet mogelijk is een gewonnen prijs op de door Lotto bv aangegeven wijze uit te keren of te innen, kan deze prijs tot één jaar na het ontstaan daarvan via Lotto bv worden geïnd, waarna ie-dere aanspraak vervalt.
19. Niet geïnde prijzenbedragen alsmede afrondingsverschillen worden gestort in een ‘prijzenreserve-fonds’. Uit dit prijzenreservefonds kunnen additionele prijzen worden uitgekeerd in het kader van aanvullende trekkingen en lotingen, als bedoeld in artikel 9.
20. Op grond van de Wet op de Kansspelbelasting is Lotto bv gehouden over prijzen van meer dan € 449,-- kansspelbelasting in te houden en ten behoeve van de deelnemer af te dragen. Hieronder worden mede verstaan opgetelde prijzen zoals bedoeld in lid 2, lid 3 en lid 13 van dit artikel.

Artikel 15 Reclame
1. Reclames bij kansspelen over het niet toekennen van een prijs dienen schriftelijk binnen dertig dagen vanaf betaalbaarstelling van de prijzen voor het desbetreffende kansspel bij Lotto bv te worden inge-diend.
2. Indien de in het eerste lid genoemde termijn wordt overschreden is de reclame niet ontvankelijk en kunnen hieraan door de deelnemer geen rechten worden ontleend.
3. De met de controle belaste notaris beslist zelfstandig en in hoogste ressort, zo nodig na advies van een door Lotto bv te benoemen commissie van geschillen.
4. Deelnemers, die hebben gereclameerd, krijgen terzake binnen zes weken uitsluitsel.

Artikel 16 Terugbetaling van de inleg
1. In de gevallen genoemd in dit reglement heeft de deelnemer het recht om terugbetaling van zijn inleg te krijgen.
2. Terugbetaling van de inleg bij een deelname via de on-line terminal geschiedt tegen inlevering bij een verkooppunt dat gerechtigd is tot uitbetaling van het desbetreffende deelnamebewijs, zoals bedoeld in artikel 3, lid 5. In het geval het deelnamebewijs niet goed leesbaar is, bijvoorbeeld ten gevolge van beschadigingen of wanneer het controlenummer geheel of gedeeltelijk niet meer te zien is, wordt niet tot terugbetaling van de inleg overgegaan.
3. Het verkooppunt dat gerechtigd is tot uitbetaling is belast met het terugbetalen van de inleg bij deel-name via de on-line terminal. Dit gebeurt vanaf het moment van betaalbaarstelling van prijzen tot ui-terlijk negentig dagen hierna. Daarna heeft de deelnemer geen recht meer op terugbetaling.
4. Ingeval op één en hetzelfde deelnamebewijs een voorspelling is gedaan met recht op een prijs en een voorspelling, waarbij de deelnemer het recht heeft op terugbetaling van de inleg, worden beide bedragen bij elkaar opgeteld en tegelijkertijd uitbetaald. Dit vindt plaats overeenkomstig het bepaal-de in artikel 14 omtrent de uitbetaling van prijzen.

Artikel 17 Afgelasting of uitstel
Lotto bv is gerechtigd een trekking dan wel Programma van een kansspel geheel of gedeeltelijk af te ge-lasten, indien naar haar oordeel een goed verloop daarvan in gevaar dreigt te komen. Het besluit hiertoe dient vóór de geplande trekking (Lotto, Lucky Day, Eurojackpot, Cijferspel), ter kennis te worden ge-bracht aan de met controle belaste notaris. Dit besluit zal zo spoedig mogelijk worden gepubliceerd. Reeds door deelnemers betaalde inleg wordt terugbetaald. Indien een trekking om wat voor reden dan ook geheel of gedeeltelijk wordt uitgesteld, maakt Lotto bv dit bekend via de publiciteitsmedia of op andere wijze.

Artikel 18 Aansprakelijkheid
1. Lotto bv kan slechts aansprakelijk worden gesteld voor schade, die na registratie in de ten behoeve van de door Lotto bv georganiseerde kansspelen gebruikte computersystemen door grove schuld of nalatigheid van Lotto bv is veroorzaakt.
2. De trekking en de winnaarselectie van Eurojackpot vinden buiten de systemen van Lotto bv plaats. In verband hiermee geldt dat Lotto bv niet aansprakelijk is voor schade indien deelnames aan Eurojack-pot die in de systemen van Lotto bv zijn geregistreerd, door welke oorzaak dan ook niet deelnemen aan een trekking en/of een winnaarselectie van Eurojackpot. Deelnemers hebben in dat geval recht op terugbetaling van hun inleg.
3. De verkooppunten staan in geen enkel dienstverband tot Lotto bv. Zij zijn slechts bemiddelaar voor de deelnemer en verzorgen in zijn naam de doorzending van de voorspellingen en eventuele overige gegevens. Deze bemiddeling ontheft de deelnemer niet van zijn verplichtingen ingevolge dit regle-ment.
4. Voor het weg- of zoekraken van informatie tijdens de datatransmissie of op andere wijze is aanspra-kelijkheid uitgesloten, evenals voor schade door strafbare handelingen van derden. Ook kan geen aansprakelijkheid worden aanvaard voor schade door vuur, water, stakingen en binnenlandse onlus-ten en andere soortgelijke omstandigheden. In deze gevallen wordt op verzoek de inleg terugbetaald.
5. Iedere verdere aansprakelijkheid van Lotto bv en van (rechts)personen, door of vanwege haar voor de uitvoering van de kansspelen ingeschakeld, is uitgesloten.

Artikel 19 Onvoorziene gevallen
In gevallen waarin het reglement, naar het oordeel van Lotto bv, niet of niet duidelijk voorziet beslist Lot-to bv. In geval van Eurojackpot kan het zijn dat Lotto bv gebonden is aan een besluit dat in gezamenlijkheid met de deelnemende kansspelorganisaties is genomen.

II SPECIFIEKE BEPALINGEN BETREFFENDE LOTTO, EUROJACKPOT EN LUCKY DAY

Artikel 20 Speelwijze
1. Voor Lotto moet worden geraden of voorspeld de zes getallen, die door loting of trekking worden ver-kregen uit de getallen 1 tot en met 45 en de kleur die door loting of trekking wordt verkregen uit zes kleuren.
2. Voor Eurojackpot moet worden geraden of voorspeld de vijf getallen die door loting of trekking wor-den verkregen uit de getallen 1 tot en met 50 en de twee getallen die door loting of trekking worden verkregen uit de bonusgetallen 1 tot en met 10.
3. Voor Lucky Day moet worden geraden of voorspeld 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dan wel 10 getallen van de twintig getallen die door loting of trekking worden verkregen uit de getallen 1 tot en met 80. Bij deel-name aan Lucky Day kan optioneel worden deelgenomen aan het Lucky Day Bonus Spel. Bij deelna-me aan het Lucky Day Bonus Spel kan de deelnemer zijn prijs vermenigvuldigen met een prijsfactor van 1, 3, 5 of 10. Om de prijsfactor te bepalen wordt één prijsfactor uit 51 cijfers getrokken. Van de-ze 51 cijfers komt 31 keer de prijsfactor 1 voor, 17 keer de prijsfactor 3, 2 keer de prijsfactor 5 en één keer de prijsfactor 10. Per speelkans dient de deelnemer aan te geven met hoeveel getallen hij/zij wenst deel te nemen en of hij/zij wenst deel te nemen aan het Lucky Day Bonus Spel. Aan een abonnement van Lucky Day kan men alleen deelnemen met een voorspelling van tien getal-len. Deelname aan het Lucky Day Bonus Spel is niet mogelijk bij een abonnement.
4. Voor Lotto 4\5 moeten worden geraden of voorspeld 4 dan wel 5 getallen van de zes getallen, die door loting of trekking worden verkregen uit de getallen 1 tot en met 45. Per speelkans dient de deel-nemer aan te geven of hij/zij met vier dan wel vijf getallen wenst deel te nemen.
5. Iedere maand organiseert Lotto bv Super Zaterdag, waarbij er twee trekkingen Lotto plaatsvinden.

Artikel 21 Winnende getallen voor Lotto, Eurojackpot en Lucky Day
1. Om de winnende getallen en de winnende kleur van Lotto te bepalen, vindt een trekking plaats, waar-bij zes getallen worden getrokken en één kleur.
2. Om de winnende getallen van Eurojackpot te bepalen, vindt een trekking plaats waarbij vijf getallen worden getrokken en twee bonusgetallen. Deze trekking vindt plaats op een door de deelnemende kansspelorganisaties te bepalen wijze, plaats en tijd.
3. Om de winnende getallen van Lucky Day te bepalen, vindt een trekking plaats, waarbij 20 getallen worden getrokken en één prijsfactor.
4. De winnende getallen van Lotto 4\5 worden bepaald door de in lid 1 van dit artikel genoemde trekking van zes getallen voor Lotto.
5. Met uitzondering van de trekking zoals bedoeld in lid 2 van dit artikel worden de wijze, plaats en tijd waarop de trekkingen geschieden door Lotto bv bepaald.
6. De trekkingen zijn openbaar en vinden plaats onder notarieel toezicht, met uitzondering van de trek-kingen van Eurojackpot. Hierbij geldt dat de plaats van de trekking en de wijze van toezicht daarop door de deelnemende kansspelorganisaties in onderling overleg worden bepaald.
7. Lotto bv organiseert voor Lotto maandelijks tenminste 5 trekkingen en maximaal 70 trekkingen per kalenderjaar.
8. Voor Eurojackpot worden tenminste 52 trekkingen per kalenderjaar georganiseerd.
9. Lotto bv organiseert voor Lucky Day tenminste 361 trekkingen per kalenderjaar.
10. Lotto bv organiseert voor Lotto, Eurojackpot en Lucky Day tezamen in totaal maximaal 483 trekkin-gen per kalenderjaar.

Artikel 22 Prijsklassen Lotto
1. In Lotto winnen:
in de Lotto-Jackpot, de deelnemers, die 6 getallen, plus de kleur;
in de eerste prijsklasse, de deelnemers, die 6 getallen;
in de tweede prijsklasse, de deelnemers, die 5 getallen, plus de kleur;
in de derde prijsklasse, de deelnemers, die 5 getallen;
in de vierde prijsklasse, de deelnemers, die 4 getallen, plus de kleur;
in de vijfde prijsklasse, de deelnemers, die 4 getallen;
in de zesde prijsklasse, de deelnemers, die 3 getallen, plus de kleur;
in de zevende prijsklasse, de deelnemers, die 3 getallen;
in de achtste prijsklasse, de deelnemers, die 2 getallen;
in één speelkans goed hebben voorspeld.

Artikel 23 Prijsklassen Eurojackpot
1. In Eurojackpot winnen:
in de eerste prijsklasse (ook te noemen: de Eurojackpot), de deelnemers die 5 getallen en 2 bonusgetal-len;
in de tweede prijsklasse, de deelnemers die 5 getallen en 1 bonusgetal;
in de derde prijsklasse, de deelnemers die 5 getallen;
in de vierde prijsklasse, de deelnemers die 4 getallen en 2 bonusgetallen;
in de vijfde prijsklasse, de deelnemers die 4 getallen en 1 bonusgetal;
in de zesde prijsklasse, de deelnemers die 4 getallen;
in de zevende prijsklasse, de deelnemers die 3 getallen en 2 bonusgetallen;
in de achtste prijsklasse, de deelnemers die 2 getallen en 2 bonusgetallen;
in de negende prijsklasse, de deelnemers die 3 getallen en 1 bonusgetal;
in de tiende prijsklasse, de deelnemers die 3 getallen;
in de elfde prijsklasse, de deelnemers die 1 getal en 2 bonusgetallen;
in de twaalfde prijsklasse, de deelnemers die 2 getallen en 1 bonusgetal;
in één speelkans goed hebben voorspeld.

Artikel 24 Prijsklassen Lucky Day
In Lucky Day winnen:
1. In het geval met een speelkans met 10 getallen wordt deelgenomen winnen:
a. de eerste prijs, de deelnemers, die 10 van de twintig getrokken getallen;
b. de tweede prijs, de deelnemers, die 9 van de twintig getrokken getallen;
c. de derde prijs, de deelnemers, die 8 van de twintig getrokken getallen;
d. de vierde prijs, de deelnemers, die 7 van de twintig getrokken getallen;
e. de vijfde prijs, de deelnemers, die 6 van de twintig getrokken getallen;
f. de zesde prijs, de deelnemers, die 5 van de twintig getrokken getallen;
g. de zevende prijs, de deelnemers, die 4 van de twintig getrokken getallen;
h. de achtste prijs, de deelnemers, die geen van de twintig getrokken getallen; in één speelkans goed hebben voorspeld.
2. In het geval met een speelkans van 9 getallen wordt deelgenomen winnen:
a. de eerste prijs, de deelnemers, die 9 van de twintig getrokken getallen;
b. de tweede prijs, de deelnemers, die 8 van de twintig getrokken getallen;
c. de derde prijs, de deelnemers, die 7 van de twintig getrokken getallen;
d. de vierde prijs, de deelnemers, die 6 van de twintig getrokken getallen;
e. de vijfde prijs, de deelnemers, die 5 van de twintig getrokken getallen;
f. de zesde prijs, de deelnemers, die 4 van de twintig getrokken getallen;
g. de zevende prijs, de deelnemers, die geen van de twintig getrokken getallen; in één speelkans goed hebben voorspeld.
3. In het geval met een speelkans met 8 getallen wordt deelgenomen winnen:
a. de eerste prijs, de deelnemers, die 8 van de twintig getrokken getallen;
b. de tweede prijs, de deelnemers, die 7 van de twintig getrokken getallen;
c. de derde prijs, de deelnemers, die 6 van de twintig getrokken getallen;
d. de vierde prijs, de deelnemers, die 5 van de twintig getrokken getallen;
e. de vijfde prijs, de deelnemers, die 4 van de twintig getrokken getallen; in één speelkans goed hebben voorspeld.
4. In het geval met een speelkans met 7 getallen wordt deelgenomen winnen:
a. de eerste prijs, de deelnemers, die 7 van de twintig getrokken getallen;
b. de tweede prijs, de deelnemers, die 6 van de twintig getrokken getallen;
c. de derde prijs, de deelnemers, die 5 van de twintig getrokken getallen;
d. de vierde prijs, de deelnemers, die 4 van de twintig getrokken getallen;
e. de vijfde prijs, de deelnemers, die 3 van de twintig getrokken getallen; in één speelkans goed hebben voorspeld.
5. In het geval met een speelkans met 6 getallen wordt deelgenomen winnen:
a. de eerste prijs, de deelnemers, die 6 van de twintig getrokken getallen;
b. de tweede prijs, de deelnemers, die 5 van de twintig getrokken getallen;
c. de derde prijs, de deelnemers, die 4 van de twintig getrokken getallen;
d. de vierde prijs, de deelnemers, die 3 van de twintig getrokken getallen; in één speelkans goed hebben voorspeld.
6. In het geval met een speelkans van 5 getallen wordt deelgenomen winnen:
a. de eerste prijs, de deelnemers, die 5 van de twintig getrokken getallen;
b. de tweede prijs, de deelnemers, die 4 van de twintig getrokken getallen;
c. de derde prijs, de deelnemers, die 3 van de twintig getrokken getallen;
d. de vierde prijs, de deelnemers, die geen van de twintig getrokken getallen; in één speelkans goed hebben voorspeld.
7. In het geval met een speelkans van 4 getallen wordt deelgenomen winnen:
a. de eerste prijs, de deelnemers, die 4 van de twintig getrokken getallen;
b. de tweede prijs, de deelnemers, die 3 van de twintig getrokken getallen;
c. de derde prijs, de deelnemers, die 2 van de twintig getrokken getallen; in één speelkans goed hebben voorspeld.
8. In het geval met een speelkans met 3 getallen wordt deelgenomen winnen:
a. de eerste prijs, de deelnemers, die 3 van de twintig getrokken getallen;
b. de tweede prijs, de deelnemers, die 2 van de twintig getrokken getallen; in één speelkans goed hebben voorspeld.
9. In het geval met een speelkans met 2 getallen wordt deelgenomen winnen:
a. de eerste prijs, de deelnemers, die 2 van de twintig getrokken getallen;
b. de tweede prijs, de deelnemers, die 1 van de twintig getrokken getallen; in één speelkans goed hebben voorspeld.
10. In het geval met een speelkans met 1 getal wordt deelgenomen winnen een prijs, de deelnemers, die 1 van de twintig getrokken getallen in één speelkans goed hebben voorspeld.

Artikel 25 Prijsklassen Lotto 4\5
In Lotto 4\5 winnen:
a. In het geval met een speelkans met 5 getallen wordt deelgenomen:
de eerste prijs, de deelnemers die 5 getallen van de zes getrokken getallen;
de tweede prijs, de deelnemers die 4 getallen van de zes getrokken getallen;
de derde prijs, de deelnemers die 3 getallen van de zes getrokken getallen; in één speelkans goed hebben voorspeld.
b. In het geval met een speelkans met 4 getallen wordt deelgenomen:
de eerste prijs, de deelnemers die 4 getallen van de zes getrokken getallen;
de tweede prijs, de deelnemers die 3 getallen van de zes getrokken getallen; in één speelkans goed hebben voorspeld.

Artikel 26 Prijzenschema voor Lotto
1. De Lotto-Jackpot bedraagt in totaal minimaal € 7.000.000,--.
De eerste prijsklasse bedraagt in totaal minimaal € 1.000.000,--.
De tweede prijsklasse bedraagt in totaal minimaal € 100.000,--.
De derde prijsklasse bedraagt de prijs per winnende speelkans € 1.000,--.
In de vierde prijsklasse bedraagt de prijs per winnende speelkans € 50,--.
In de vijfde prijsklasse bedraagt de prijs per winnende speelkans € 20,--.
In de zesde prijsklasse bedraagt de prijs per winnende speelkans € 7,50.
In de zevende prijsklasse bedraagt de prijs per winnende speelkans € 5,--.
In de achtste prijsklasse bedraagt de prijs per winnende speelkans een gratis speelkans Lotto.
2. Indien er bij Lotto geen winnaar van de Jackpot is, wordt dit bedrag bestemd voor de Jackpot van de eerstvolgende trekking van Lotto en verhoogd met een door Lotto bv te bepalen bedrag.
3. Komt meer dan één speelkans in de Lotto-Jackpot dan wel in de eerste of tweede prijsklasse voor een prijs in aanmerking, dan wordt het bedrag van de betreffende prijsklasse verdeeld naar rato van het aantal van deze speelkansen.
4. Bij Lotto kan per speelkans slechts één prijs worden gewonnen.
5. Indien in een bepaalde prijsklasse de per speelkans te winnen prijs hoger zou zijn dan de prijs per speelkans in een hogere prijsklasse, dan worden de bedragen van de beide prijsklassen tezamen ge-teld en gelijkelijk over de win¬nende speelkansen van beide prijsklassen verdeeld.
6. Iedere deelnemer aan Lotto die een nader te communiceren aantal getallen, al dan niet in combinatie met de kleur, in één speelkans goed heeft voorspeld, kan, onder vooraf bekend gemaakte voorwaar-den, contact opnemen met Lotto bv en maakt vervolgens kans om prijzen te winnen. Tot deze prijzen kunnen ook uitnodigingen behoren voor het bijwonen van een opname van een televisieprogramma. Elke genodigde die bij de betreffende opname aanwezig is, maakt ter plekke kans op extra geldprij-zen of prijzen in natura of om als kandidaat in het televisieprogramma mee te spelen voor geldprijzen en/of prijzen in natura. Lid 5 van dit artikel is voor deze deelnames niet van toepassing.
7. Lotto bv kan bepalen dat het voor de Lotto-Jackpot bestemde prijzenbedrag in een bepaalde trekking zeker zal worden uitgekeerd. Indien in de betreffende trekking geen winnaar is van de Lotto-Jackpot, wordt de prijs, met inachtneming van het bepaalde in lid 4 van dit artikel, verdeeld onder de winnaars in de eerste prijsklasse. Indien in deze prijsklasse geen winnaar is wordt het voor de Lotto-Jackpot bestemde prijzenbedrag, met inachtneming van het bepaalde in lid 4 van dit artikel, verdeeld onder de prijswinnaars van de daaropvolgende prijsklasse. Dit wordt herhaald totdat in een prijsklasse één of meerdere winnaars zijn. De prijs, waarop de winnaars oorspronkelijk recht hadden, vervalt.
8. Indien het voor de Lotto-Jackpot bestemde prijzenbedrag na 12 maanden nog niet is uitgekeerd, zal dit prijzenbedrag, volgens de in lid 7 van dit artikel genoemde wijze dan wel op een nader door Lotto bv te bepalen wijze, in de eerstvolgende trekking worden uitgekeerd.

Artikel 27 Prijzenschema voor Eurojackpot
1. Bij Eurojackpot is de hoogte van de te winnen prijzen afhankelijk van de totale inleg van alle deelnemers van de deelnemende kansspelorganisaties. 50% van deze inleg is bestemd voor het prijzengeld.
Per prijsklasse is een percentage van het totale prijzengeld vastgesteld:
De eerste prijsklasse (de Eurojackpot) bedraagt in totaal 36 %;
De tweede prijsklasse bedraagt in totaal 8,5 %;
De derde prijsklasse bedraagt in totaal 3 %;
De vierde prijsklasse bedraagt in totaal 1 %;
De vijfde prijsklasse bedraagt in totaal 0,9 %;
De zesde prijsklasse bedraagt in totaal 0,7 %;
De zevende prijsklasse bedraagt in totaal 0,6 %;
De achtste prijsklasse bedraagt in totaal 3,10 %;
De negende prijsklasse bedraagt in totaal 3 %;
De tiende prijsklasse bedraagt in totaal 4,3 %;
De elfde prijsklasse bedraagt in totaal 7,8 %;
De twaalfde prijsklasse bedraagt in totaal 19,1 %; van het totale prijzengeld, zoals bedoeld in de tweede zin van dit lid.
2. 12% van het in lid 1 bedoelde prijzengeld gaat naar een fonds, genaamd ‘Boosterfund’, dat wordt gebruikt ten behoeve van de eerste prijsklasse. Indien het Boosterfund na aanvulling conform dit artikel een bedrag van € 20.000.000,-- overschrijdt en er in de betreffende trekking geen winnaar is in de eerste prijsklasse (Eurojackpot), gaat het prijzengeld dat conform dit artikel naar het Booster-fund zou gaan, naar de eerste prijsklasse van de eerstvolgende trekking.
3. De eerste en de tweede prijsklasse zullen niet meer bedragen dan € 90.000.000,-- per prijsklasse. Indien één van beide prijsklassen dit bedrag bereikt, wordt het prijzengeld dat op basis van lid 1 van dit artikel aan de betreffende prijsklasse zou worden toegevoegd, toegekend aan de eerstvol-gende prijsklasse waarin een winnaar is.
4. Indien er in een prijsklasse geen winnaar is, wordt dit bedrag bestemd voor diezelfde prijsklasse van de eerstvolgende trekking van Eurojackpot.
5. Komt meer dan één speelkans in één van de prijsklassen voor een prijs in aanmerking, dan wordt het bedrag van de betreffende prijsklassen verdeeld naar rato van het aantal van deze speelkansen van alle deelnemende kansspelorganisaties.
6. Bij Eurojackpot kan per speelkans slechts één prijs worden gewonnen.
7. In Eurojackpot is de te winnen prijs in een prijsklasse nooit lager dan te winnen prijs in de eerstvol-gende hogere prijsklasse. Indien in een bepaalde prijsklasse de per speelkans te winnen prijs hoger zou zijn dan de prijs per speelkans in de eerstvolgende hogere prijsklasse, dan worden de bedragen van de betreffende prijsklassen tezamen geteld en gelijkelijk over de win¬nende speelkansen van beide prijsklassen verdeeld. Deze verdeling kan meerdere prijsklassen betreffen.
8. De deelnemende kansspelorganisaties kunnen bepalen dat het voor de eerste prijsklasse (de Euro-jackpot) bestemde prijzenbedrag in een bepaalde trekking zeker zal worden uitgekeerd. Indien in de betreffende trekking geen winnaar is van de Eurojackpot, wordt de prijs, met inachtneming van het bepaalde in lid 6 van dit artikel, verdeeld onder de winnaars in de tweede prijsklasse. Indien in deze prijsklasse geen winnaar is wordt het voor de Eurojackpot bestemde prijzenbedrag, met in-achtneming van het bepaalde in lid 6 van dit artikel, verdeeld onder de prijswinnaars van de daar-opvolgende prijsklasse. Dit wordt herhaald totdat in een prijsklasse één of meerdere winnaars zijn van de Eurojackpot. De prijs, waarop de winnaars oorspronkelijk recht hadden, vervalt.

Artikel 28 Prijzenschema voor Lucky Day
1. Bij deelname conform artikel 24, lid 1, bedraagt:
de eerste prijs 300.000 x de door de deelnemer voor die speelkans betaalde inleg;
de tweede prijs 4.000 x de door de deelnemer voor die speelkans betaalde inleg;
de derde prijs 200 x de door de deelnemer voor die speelkans betaalde inleg;
de vierde prijs 20 x de door de deelnemer voor die speelkans betaalde inleg;
de vijfde prijs 5 x de door de deelnemer voor die speelkans betaalde inleg;
de zesde prijs 2 x de door de deelnemer voor die speelkans betaalde inleg;
de zevende prijs 1 x de door de deelnemer voor die speelkans betaalde inleg;
de achtste prijs 2 x de door de deelnemer voor die speelkans betaalde inleg;
één en ander met inachtneming van artikel 28, lid 12.
2. Bij een deelname conform artikel 24, lid 2, bedraagt:
de eerste prijs 100.000 x de door de deelnemer voor die speelkans betaalde inleg;
de tweede prijs 2.000 x de door de deelnemer voor die speelkans betaalde inleg;
de derde prijs 100 x de door de deelnemer voor die speelkans betaalde inleg;
de vierde prijs 8 x de door de deelnemer voor die speelkans betaalde inleg;
de vijfde prijs 2 x de door de deelnemer voor die speelkans betaalde inleg;
de zesde prijs 1 x de door de deelnemer voor die speelkans betaalde inleg;
de zevende prijs 1 x de door de deelnemer voor die speelkans betaalde inleg;
één en ander met inachtneming van artikel 28, lid 13.
3. Bij deelname conform artikel 24, lid 3, bedraagt:
de eerste prijs 20.000 x de door de deelnemer voor die speelkans betaalde inleg;
de tweede prijs 200 x de door de deelnemer voor die speelkans betaalde inleg;
de derde prijs 20 x de door de deelnemer voor die speelkans betaalde inleg;
de vierde prijs 8 x de door de deelnemer voor die speelkans betaalde inleg;
de vijfde prijs 2 x de door de deelnemer voor die speelkans betaalde inleg;
één en ander met inachtneming van artikel 28, lid 13.
4. Bij deelname conform artikel 24, lid 4, bedraagt:
de eerste prijs 2.000 x de door de deelnemer voor die speelkans betaalde inleg;
de tweede prijs 100 x de door de deelnemer voor die speelkans betaalde inleg;
de derde prijs 10 x de door de deelnemer voor die speelkans betaalde inleg;
de vierde prijs 2 x de door de deelnemer voor die speelkans betaalde inleg;
de vijfde prijs 1 x de door de deelnemer voor die speelkans betaalde inleg.
5. Bij deelname conform artikel 24, lid 5, bedraagt:
de eerste prijs 1.000 x de door de deelnemer voor die speelkans betaalde inleg;
de tweede prijs 20 x de door de deelnemer voor die speelkans betaalde inleg;
de derde prijs 5 x de door de deelnemer voor die speelkans betaalde inleg;
de vierde prijs 1 x de door de deelnemer voor die speelkans betaalde inleg.
6. Bij deelname conform artikel 24, lid 6, bedraagt:
de eerste prijs 200 x de door de deelnemer voor die speelkans betaalde inleg;
de tweede prijs 8 x de door de deelnemer voor die speelkans betaalde inleg;
de derde prijs 2 x de door de deelnemer voor die speelkans betaalde inleg;
de vierde prijs één gratis speelkans Lucky Day ter waarde van de door de deelnemer voor die speelkans betaalde inleg.
7. Bij deelname conform artikel 24, lid 7, bedraagt:
de eerste prijs 20 x de door de deelnemer voor die speelkans betaalde inleg;
de tweede prijs 5 x de door de deelnemer voor die speelkans betaalde inleg;
de derde prijs 1 x de door de deelnemer voor die speelkans betaalde inleg.
8. Bij deelname conform artikel 24, lid 8, bedraagt:
de eerste prijs 16 x de door de deelnemer voor die speelkans betaalde inleg;
de tweede prijs 2 x de door de deelnemer voor die speelkans betaalde inleg.
9. Bij deelname conform artikel 24, lid 9, bedraagt:
de eerste prijs 5 x de door de deelnemer voor die speelkans betaalde inleg;
de tweede prijs één gratis speelkans Lucky Day ter waarde van de door de deelnemer voor die speelkans betaalde inleg.
10. Bij deelname conform artikel 24, lid 10, bedraagt een prijs 2 x de door de deelnemer voor die speelkans betaalde inleg.
11. Bij deelname aan het Lucky Day Bonus Spel conform artikel 20, lid 3, wint de deelnemer zijn/haar gewonnen prijs vermenigvuldigd met de prijsfactor.
12. Het totaal uit te keren bedrag in de prijsklasse conform artikel 24, lid 1 onder a bedraagt inclusief Lucky Day Bonus Spel maximaal € 15.000.000,--. Komt meer dan één speelkans in de prijsklasse conform artikel 24 lid 1 onder a voor een prijs in aanmerking en het totaal uit te keren prijsbedrag in deze prijsklasse zou hoger zijn dan € 15.000.000,--, dan wordt een bedrag van € 15.000.000,-- naar rato van de oorspronkelijk gewonnen bedragen onder de betreffende winnaars, verdeeld.
13. Het totaal uit te keren bedrag in de prijsklassen conform artikel 24 lid 2 onder a of lid 3 onder a be-draagt inclusief Lucky Day Bonus Spel voor beide prijsklassen afzonderlijk maximaal € 5.000.000,--. Komt meer dan één speelkans in één van de prijsklasse conform artikel 24 lid 2 onder a of lid 3 on-der a voor een prijs in aanmerking en het totaal uit te keren prijsbedrag in één van voornoemde prijsklassen zou hoger zijn dan € 5.000.000,--, dan wordt een bedrag van € 5.000.000,-- naar rato van de oorspronkelijk gewonnen bedragen onder de betreffende winnaars, verdeeld.
14. Per speelkans kan slechts één prijs worden gewonnen.

Artikel 29 Prijzenschema voor Lotto 4\5
1. a. Bij deelname aan Lotto 4\5 met 5 getallen in één speelkans bedraagt:
de eerste prijs 8000x de door de deelnemer voor die speelkans betaalde inleg;
de tweede prijs 400x de door de deelnemer voor die speelkans betaalde inleg:
de derde prijs 20x de door de deelnemer voor die speelkans betaalde inleg.
b. Bij deelname aan Lotto 4\5 met 4 getallen in één speelkans bedraagt:
de eerste prijs 2000x de door de deelnemer voor die speelkans betaalde inleg;
de tweede prijs 50x de door de deelnemer voor die speelkans betaalde inleg.
2. In Lotto 4\5 kan per speelkans slechts één prijs worden gewonnen.

III SPECIFIEKE BEPALINGEN BETREFFENDE TOTO-13 EN MILLIONS LEAGUE

Artikel 30 Speelwijze
1. Toto-13 en Millions League zijn sportprijsvragen, waarbij van door Lotto bv uitgekozen sportwedstrij-den het wedstrijdresultaat moet worden voorspeld. Daarbij geldt voor Millions League dat deze sport-prijsvraag in samenwerking met andere landen georganiseerd kan worden. In dat geval wordt voor het bepalen van de totale inleg en daarmee van de prijsbedragen per Millions League de inleg van al-le bij de samenwerking betrokken landen bij elkaar opgeteld.
2. Lotto bv kan verschillende Toto-13’s naast elkaar organiseren. De bepalingen in dit deelnemersre-glement met betrekking tot Toto-13 zijn in dit geval per Toto-13 van toepassing. Lotto bv maakt een voor de deelnemer te herkennen onderscheid tussen de verschillende naast elkaar georganiseerde Toto-13’s.
3. De deelnemer heeft bij het voorspellen de keuze uit drie mogelijkheden, te weten de overwinning van het thuisspelende team (1), een gelijkspel (x) en een overwinning van het uitspelende team (2).
4. Er kunnen ook delen van een wedstrijd als zelfstandige wedstrijd worden opgenomen. Naast het re-sultaat van de gehele wedstrijd is het derhalve mogelijk om bijvoorbeeld bij voetbalwedstrijden het resultaat van de eerste speelhelft of van beide speelhelften afzonderlijk te laten voorspellen.
5. Lotto bv is niet verplicht openbaar te maken, dat sportwedstrijden niet doorgaan of dat sprake is van veranderingen met betrekking tot de plaats waar wordt gespeeld.

Artikel 31 Wedstrijdresultaten
1. Voor het bepalen van de resultaten van de voorspellingen gelden de uitslagen van reglementair uit-gespeelde sportwedstrijden, zonder rekening te houden met pro¬testen of verlengingen.
2. Onder “gespeelde sportwedstrijden” wordt verstaan:
a. Sportwedstrijden, welke zijn uitgespeeld op de in het programma vermelde wedstrijddag(en), en welke echter niet eerder zijn aangevangen dan het in artikel 3, lid 4, bedoelde tijdstip.
b. Sportwedstrijden, gespeeld op een latere dag, echter niet later dan 2 dagen, dan die genoemd on-der a., indien Lotto bv hiervan mededeling heeft gedaan aan de met de controle belaste notaris niet later dan het tijdstip waarop de sportwedstrijden volgens het bepaalde onder a. hadden moe-ten worden gespeeld. Deze mededeling wordt zo spoedig mogelijk bekendgemaakt.
c. Sportwedstrijden, welke niet zijn gespeeld overeenkomstig het bepaalde onder a. en b. en waar-voor alsdan een vervangende uitslag geldt. Voor de in het programma vermelde wedstrijdresulta-ten worden prognoses gemaakt op basis van gemiddelde marktquoteringen. Onder notarieel toe-zicht wordt door het lot, op basis van deze prognoses, voor elk van de sportwedstrijden de ver-vangende uitslag bepaald.
3. Indien in het programma één of meer sportwedstrijden voorkomen waarvan, in afwijking van het ge-stelde in lid 1, blijkens een uitdrukkelijke vermelding in het programma de uitslag moet worden voor-speld, die is verkregen bij de “rust” (half time) gelden voor het bepalen van de resultaten van de voorspellingen de uitslagen van die sportwedstrijden, waarvan de eerste speelhelft reglementair is uitgespeeld, zonder rekening te houden met protesten of verlengingen.
4. De in het voorgaande lid genoemde uitslag blijft van kracht, ook indien de wedstrijd na het verstrij-ken van de eerste speelhelft wordt gestaakt en in zijn geheel wordt overgespeeld.
5. Het in lid 2 bepaalde geldt dienovereenkomstig voor de sportwedstrijden genoemd in lid 3.

Artikel 32 Prijsklassen
1. In Toto-13 winnen:
in de eerste prijsklasse, de deelnemers, die 13;
in de tweede prijsklasse, de deelnemers, die 12;
in de derde prijsklasse, de deelnemers, die 11;
wedstrijdresultaten in één speelkans goed hebben voorspeld.
2. In Millions League winnen:
in de eerste prijsklasse, de deelnemers, die 15;
in de tweede prijsklasse, de deelnemers, die 14;
in de derde prijsklasse, de deelnemers, die 13;
in de vierde prijsklasse, de deelnemers, die uitgaande van de door Lotto bv aangegeven volgorde in het Programmablad van de eerste tot en met de zevende wedstrijd, de
wedstrijdresultaten in één speelkans goed hebben voorspeld.

Artikel 33 Prijzenschema
1. Voor Toto-13 geldt dat het totaal aan de deelnemers uit te keren prijzenbedrag 47,5% bedraagt van de totale inleg uit Toto-13. De verdeling van genoemde prijzenbedragen over de diverse prijsklassen vindt als volgt plaats:
1e prijsklasse (13 goed) minimaal 40% van het prijzenbedrag;
2e prijsklasse (12 goed) 24 % van het prijzenbedrag;
3e prijsklasse (11 goed) 36 % van het prijzenbedrag.
Lotto bv kan bepalen dat de eerste prijsklasse meer dan 40 % van het prijzenbedrag bedraagt, door een bedrag uit het prijzenreservefonds toe te voegen.
Voor Millions League geldt dat het totaal aan de deelnemers uit te keren prijzenbedrag 50% bedraagt van de totale inleg van alle deelnemende landen uit Millions League. De verdeling van genoemde prij-zenbedragen over de diverse prijsklassen vindt als volgt plaats:
1e prijsklasse (15 goed) minimaal 50% van het prijzenbedrag;
2e prijsklasse (14 goed) 20% van het prijzenbedrag;
3e prijsklasse (13 goed) 10% van het prijzenbedrag;
4e prijsklasse (wedstrijd 1 tot en met 7 goed) 20% van het prijzenbedrag;
Lotto bv kan bepalen dat de eerste prijsklasse meer dan 50 % van het prijzenbedrag bedraagt, door een bedrag uit het prijzenreservefonds toe te voegen.
2. a. Indien in de eerste prijsklasse van een bepaalde Toto-13 of Millions League geen winnaar is, wordt het bedrag van de eerste prijsklasse, met uitzondering van eventuele toegevoegde bedra-gen uit het prijzenreservefonds, in die betreffende Toto-13 of Millions League toegevoegd aan het bedrag bestemd voor de eerste prijsklasse van de eerstvolgende Toto-13 of Millions League van dezelfde categorie. Indien er van dezelfde categorie geen volgende Toto-13 of Millions Lea-gue wordt georganiseerd, wordt het bedrag van de eerste prijsklasse, met uitzondering van eventuele toegevoegde bedragen uit het prijzenreservefonds, toegevoegd aan het bedrag be-stemd voor de eerste prijsklasse van een door Lotto bv te bepalen Toto-13 of Millions League. In bijzondere omstandigheden naar het oordeel van Lotto bv, zoals bij het bereiken van het eind van het voetbalseizoen, of indien de totale prijshoogte van de eerste prijsklasse een te grote hoogte heeft bereikt, kan Lotto bv besluiten het voor de eerste prijsklasse beschikbare bedrag, met uitzondering van eventuele toegevoegde bedragen uit het prijzenreservefonds, toe te voe-gen aan een prijsklasse waarin wel winnaars zijn.
b. Indien er in één van de andere prijsklassen geen winnaar is, wordt het voor die prijsklasse be-schikbare bedrag in gelijke delen verdeeld over de bedragen die beschikbaar zijn voor die prijs-klassen waarin wel één of meer winnaars zijn.
3. a. Indien bij Toto-13 een prijs in de derde prijsklasse minder dan € 1,-- zou bedragen, wordt aan het voor die prijsklasse beschikbare bedrag een zodanig deel van het voor de tweede prijsklasse beschikbare bedrag toegevoegd, zodat een prijs van € 1,-- kan worden uitgekeerd.
b. Indien toepassing van het in dit lid onder a. bepaalde ertoe zou leiden, dat in enige prijsklasse een prijs minder dan € 1,-- zou bedragen, wordt aan het voor die prijsklasse bestemde bedrag een zodanig bedrag uit het prijzenreservefonds toegevoegd, dat een prijs van € 1,-- kan worden uitgekeerd.
c. Indien bij Millions League een prijs in de derde en/of vierde prijsklasse minder dan € 1,-- zou bedragen, wordt aan het voor die prijsklasse beschikbare bedrag een zodanig bedrag uit het prijzenreservefonds toegevoegd, dat een prijs van € 1,-- kan worden uitgekeerd.
4. Komt meer dan één speelkans in een bepaalde prijsklasse voor een prijs in aanmerking, dan wordt het bedrag van de prijsklasse verdeeld naar rato van het aantal van deze speelkansen.
5. Per speelkans kan slechts één prijs worden gewonnen. Indien in een bepaalde prijsklasse de per speelkans te winnen prijs hoger zou zijn dan de prijs per speelkans in een hogere prijsklasse, dan worden de bedragen van de beide prijsklassen tezamen geteld en gelijkelijk over de winnende speel-kansen van beide prijsklassen verdeeld.
6. Voor Millions League geldt dat een prijs alleen geïnd kan worden in het land, waar is deelgenomen aan de betreffende Millions League.

IV SPECIFIEKE BEPALINGEN BETREFFENDE TOTO

Artikel 34 Speelwijze
1. Toto is een sportprijsvraag, waarbij van een aantal door Lotto bv uitgekozen (team)sportwedstrijden een wedstrijdresultaat moet worden voorspeld. Waar gesproken wordt over ‘(sport)wedstrijd’ kan ook worden gelezen ‘(sport)evenement’. De verschillende mogelijke wedstrijdresultaten die kunnen worden voorspeld staan nader beschreven in lid 3 tot en met 28 van dit artikel. In het Programma staat per wedstrijd aangegeven welk wedstrijdresultaat kan worden voorspeld.
2. De deelnemer kan te zijner keuze per speelkans van één, twee, drie, vier, vijf, zes, zeven, acht of negen van de desbetreffende Toto sportwedstrijden een wedstrijdresultaat voorspellen. Alle voor-spellingen in één speelkans dienen correct te zijn om in aanmerking te komen voor een prijs. Het voorspellen van het wedstrijdresultaat van één of twee wedstrijden (Singles en Doubles) is alleen mogelijk als dit als zodanig door Lotto bv is aangegeven.
3. In geval van Full time moet de deelnemer voorspellen of een wedstrijd eindigt in een overwinning van de thuisspelende team (1), een gelijkspel (x), dan wel in een overwinning van het uitspelende team (2). Indien gelijkspel gezien de sport of soort wedstrijd niet mogelijk is kan de deelnemer al-leen de optie 1 (thuisspelende team wint) of 2 (uitspelende team wint) voorspellen.
4. In geval van Head-to-Head moet de deelnemer van twee sporters of twee teams voorspellen of de eerstgenoemde sporter of het eerstgenoemde team wint, dan wel een hogere eindklassering bereikt (1) of de als tweede genoemde sporter of het als tweede genoemde team wint, dan wel een hogere eindklassering bereikt (2). Indien, door welke oorzaak dan ook, één van beide sporters of teams niet aan de start verschijnt of voor beide sporters of teams geen wedstrijdresultaat tot stand komt, bijvoorbeeld doordat beide sporters de finish niet bereiken, wordt de uitkeringsfactor voor deze weddenschap op 1 gesteld.
5. Lotto bv kan een aantal van de in lid 1 van dit artikel genoemde sportwedstrijden als Handicapwed-strijden aanbieden. Lotto bv kent in dergelijke wedstrijden aan één van beide teams één of meerde-re (doel)punt(en), sets, rondes etc. voorsprong toe. Deze voorsprong telt mee in het door de deel-nemer te bepalen resultaat, zoals bepaald in lid 2 van dit artikel. Een Handicapvoorspelling kan niet in één speelkans worden gecombineerd met een ander wedstrijdresultaat van dezelfde wedstrijd.
6. In geval van Half time/Full time moet de deelnemer zowel het resultaat (1-x-2) bij rust als het Full time resultaat na reguliere speeltijd van dezelfde wedstrijd voorspellen. Alleen indien beide voor-spellingen juist zijn is er sprake van een correcte voorspelling. De Half time/Full time voorspelling kan niet in één speelkans worden gecombineerd met de voorspelling van (enkel) het Full time resul-taat van dezelfde wedstrijd, zoals bedoeld in lid 3 van dit artikel.
7. In geval van Under/Over moet de deelnemer van een sportwedstrijd, team of individu voorspellen of het aantal (doel)punten, sets, rondes of minuten etc. minder (U=Under) of meer (O=Over) dan een vooraf aangegeven aantal zal zijn. Het vooraf aangegeven aantal zal geen geheel getal zijn maar een getal in decimalen (bijvoorbeeld 2,5).
8. In geval van Eerste (Doel)punt (E) of Laatste Doelpunt moet de deelnemer van twee teams of indi-viduen voorspellen wie van beiden het eerste of laatste (doel)punt maakt, dan wel de eerste of laat-ste set of ronde etc. wint in een sportwedstrijd dan wel dat er niet gescoord wordt. Bij Rugby kan op gelijke wijze de 1st try en last try worden voorspeld.
9. In geval van Goal/No-Goal moet de deelnemer van twee teams of individuen voorspellen of beide teams één of meerdere (doel)punten maken in een sportwedstrijd (G=Goal). Indien slechts één team één of meerdere doelpunten maakt of indien beide teams geen doelpunten maken geldt dit als No-Goal (NG).
10. In geval van Aantal Doelpunten moet de deelnemer het bij elkaar opgetelde aantal (doel)punten, sets, tie breaks, service breaks, rondes, minuten etc. dat in een wedstrijd door één of beide teams of individuen wordt gemaakt/behaald voorspellen. De deelnemer heeft daarbij de keuze uit door Lotto bv vooraf gegeven aantallenreeksen, bijvoorbeeld 0-1 doelpunten, 2-3 doelpunten of 4+ (meer dan 4) doelpunten. Het is ook mogelijk dat de deelnemer de keuze heeft uit door Lotto bv vooraf gegeven exacte aantallen dus 0, 1, 2, 3, 4, 5+.
11. In geval van Wie scoort het eerst een bepaald aantal (doel)punten moet de deelnemer voorspellen welk team of individu als eerste het door Lotto bv aangegeven aantal (doel)punten, sets, games etc. behaalt dan wel dat geen van beide teams of individuen dit resultaat behalen.
12. In geval van Team scoort in beide helften moet de deelnemer voorspellen of het genoemde team (thuis of uit) al dan niet scoort in beide helften.
13. In geval van Wie scoort het hoogste aantal moet de deelnemer voorspellen welke van twee teams of individuen het hoogste aantal van een bepaald gevraagd resultaat behaalt, bijvoorbeeld de mees-te 3 pointers (basketbal), de meeste 180-ers (darts) etc. of dat beiden een gelijk aantal behalen.
14. In geval van Score moet de deelnemer van een sportwedstrijd de exacte uitslag in (doel)puntensaldo per team of individu voorspellen. Een Score voorspelling kan altijd als single wor-den voorspeld.
15. In geval van Tip moet de deelnemer de winnaar (individu of team) van een sportwedstrijd of - eve-nement voorspellen dan wel degene(n) die een bepaald resultaat bereikt (bereiken). Winnaar is het individu of het team, welke hierbij de eerste plaats heeft behaald, dan wel het gevraagde resultaat heeft bereikt. Wanneer een deelnemer aan Tip een voorspelling heeft gedaan op een individu dan wel team, dat in werkelijkheid niet meedoet aan de sportwedstrijd, dan wordt de quotering voor dit individu of dit team op 1 gezet. Een Tip voorspelling kan altijd als Single worden voorspeld.
16. In geval van Scorecast moet de deelnemer in één speelkans zowel de eerste (doel)puntenmaker (individu of team) van een sportwedstrijd voorspellen als de juiste uitslag van dezelfde sportwed-strijd in (doel)puntensaldo per team of individu.
17. In geval van Dubbele Kans moet de deelnemer twee van de drie (1,x,2) resultaten van een wed-strijd voorspellen. Dit betekent dat de deelnemer kan voorspellen: thuisspelende team wint/gelijkspel (1,x), gelijkspel/uitspelende team wint (x,2) of thuisspelende team wint/uitspelende team wint (1,2).
18. In geval van Even/Oneven moet de deelnemer voorspellen of het totaal aantal (doel)punten, sets, rondes in een sportwedstrijd Even of Oneven is.
19. In geval van Tijdvak (Doel)punt(en) moet de deelnemer voorspellen wanneer een doelpunt ge-maakt wordt in een wedstrijd. De deelnemer heeft daarbij de keuze uit door Lotto bv vooraf gege-ven tijdvakken, bijvoorbeeld in het eerste kwartier van de eerste helft, in het tweede kwartier van de eerste helft, etc. alsmede de keuze om aan te geven dat er niet gescoord zal worden. Bij Tijdstip (Doel)punten moet de deelnemer op gelijke wijze het exacte tijdstip voorspellen waarop een (doel)punt gemaakt wordt in een wedstrijd dan wel dat er niet gescoord wordt.
20. In geval van (Doel)punt in de laatste 2 minuten van de wedstrijd moet de deelnemer voorspellen of er in de laatste 2 minuten van de wedstrijd wel of niet gescoord wordt.
21. In geval van Draw No Bet / Home No bet / Away No Bet kan er niet gewed worden op het resultaat dat voor No Bet is genoemd, dus ingeval van Draw No Bet kan bij een sportwedstrijd alleen worden voorspeld of het thuis of uitspelende team wint. De optie gelijkspel kan niet voorspeld worden. In-dien de wedstrijd eindigt in de optie waarop niet gewed kan worden wordt de inleg terugbetaald.
22. In geval van Score Duel moet de deelnemer in één speelkans de resultaten van twee teams of indi-viduen in twee verschillende wedstrijden voorspellen, waarbij die resultaten gecombineerd worden tot het resultaat van één (virtuele) wedstrijd. Bijvoorbeeld als in wedstrijd 1 team A tegen team B speelt en in wedstrijd 2 team C tegen team D moet het resultaat van team A en team C worden voorspeld.
23. In geval van Deel van de wedstrijd Met De Meeste (Doel)punten moet de deelnemer voorspellen in welk deel van de wedstrijd (bijvoorbeeld helft, periode, kwart) de meeste (doel)punten gescoord worden dan wel dat er in alle delen van de wedstrijd evenveel of geen doelpunten gescoord worden.
24. In geval van Scoring Draw moet de deelnemer voorspellen of de wedstrijd al dan niet in een gelijk-spel eindigt waarbij er tevens gescoord wordt.
25. In geval van Team wint tegen nul moet de deelnemer voorspellen of het genoemde team (thuis of uit) al dan niet wint terwijl het andere team niet scoort.
26. In geval van Winst na achterstand moet de deelnemer voorspellen of een team of individu al dan niet de wedstrijd wint na op achterstand te hebben gestaan doordat het andere team of individu als eerste in de wedstrijd een (doel)punt heeft behaald.
27. In geval van Wint het thuisspelende of uitspelende team of individu een set, game etc. moet de deelnemer voorspellen of het genoemde team / individu al dan niet minimaal één set, game etc. wint in de wedstrijd.
28. In geval van Behaalt een team één van twee opgegeven resultaten moet de deelnemer voorspellen of het genoemde team een van twee genoemde wedstrijdresultaten zal behalen bijvoorbeeld bij wint een team de eerste helft of de wedstrijd moet de deelnemer voorspellen of het genoemde team de eerste helft wint of de wedstrijd wint.
29. Lotto bv bepaalt per sportwedstrijd voor ieder van de mogelijke wedstrijdresultaten vaste uitke-ringsfactoren, welke worden gepubliceerd in het Programma en/of andere media. Lotto bv is echter gerechtigd één of meerdere van de vorenbedoelde vaste uitkeringsfactoren van de wedstrijdresulta-ten in een later stadium te bepalen en bekend te maken. In dat geval kan pas nadien het betreffen-de wedstrijdresultaat worden voorspeld.
30. De uitkeringsfactoren, behorende bij de door de deelnemer in één speelkans gecombineerde, voor-spelde wedstrijdresultaten, worden met elkaar vermenig¬vul¬digd, waardoor een totale uitkeringsfac-tor ontstaat. De to¬tale uitkeringsfactor wordt afgerond op twee decimalen naar beneden.
31. Bij Toto kunnen ook delen van een sportwedstrijd als zelfstandige wedstrijd worden opgenomen, bijvoorbeeld een speelhelft, inning, set, kwarten etc. Dit betekent dat waar gesproken wordt over ‘(sport)wedstrijd’ ook gelezen kan worden ‘een deel van een sportwedstrijd’. Het deel van de wed-strijd dat moet worden voorspeld is bij het gevraagde resultaat aangegeven.
32. Lotto bv kan de in dit artikel beschreven wedstrijdresultaten voor verschillende sporten aanbieden. In verband hiermee kan bij Toto waar wordt gesproken over team(s) ook gelezen worden individu-en, sporters e.d. Tevens kan waar gesproken wordt over doelpunten ook gelezen worden punten, sets, games, rondes etc.
33. Indien bij een gevraagd wedstrijdresultaat het woord team 1 of thuisspelende team is weergegeven dient de betreffende voorspelling alleen te worden gedaan ten aanzien van het thuisspelende team en indien het woord Team 2 of uitspelende team is toegevoegd dan dient de voorspelling alleen ten aanzien van het uitspelende team te worden gegeven.
34. Bij Toto kunnen de verschillende in dit artikel beschreven wedstrijdresultaten worden gecombineerd tot één wedstrijdresultaat op welke combinatie één quotering van toepassing is.

Artikel 35 Bijzondere gevallen
1. Lotto bv is gerechtigd om een bepaalde voorspelling, dan wel combinatie van voorspellingen met betrekking tot Toto te weigeren. Een dergelijke maatregel wordt alleen getroffen indien van Lotto bv redelijkerwijs niet verwacht kan worden deze voorspelling te laten deelnemen. Reeds geregistreer-de voorspellingen blijven van kracht.
2. Lotto bv is gerechtigd eerder bepaalde, en bekend gemaakte, vaste uitkeringsfactoren te wijzigen. Lotto bv zal in dat geval deze gewijzigde uitkeringsfactoren bekend maken. Daarnaast zal op het deelnamebewijs in het geval er wordt deelgenomen op basis van gewijzigde uitkeringsfactoren, de-ze wijziging worden aangegeven evenals het recht op annulering als genoemd in artikel 10. Reeds geregistreerde voorspellingen blijven ongewijzigd van kracht.
3. Lotto bv is in bijzondere gevallen, zulks te harer beoordeling, gerechtigd om bepaalde, en bekend-gemaakte, uitkeringsfactoren van één of meerdere sportwedstrijden op 1 te stellen in welk geval deze sportwedstrijden voor de prijsberekening buiten beschouwing worden gelaten. Dit geldt alsdan ook voor reeds geregistreerde voorspellingen. Een dergelijke maatregel wordt alleen getroffen in-dien van Lotto bv redelijkerwijs niet verwacht kan worden de uitkeringsfactoren te handhaven. Dit geldt in gevallen zoals het op een volstrekt andere plaats spelen van een wedstrijd, het in belangrij-ke mate uitvallen van een regulier team etc. Indien een deelnemer een combinatie heeft gekozen van sportwedstrijden waarvan alle uitkeringsfactoren op 1 zijn gesteld vervallen de voorspellingen met betrekking tot die combinatie en heeft de deelnemer recht op terugbetaling van zijn inleg.
4. Wanneer één of meer sportwedstrijden zijn opgenomen, die niet (geheel) binnen 2 dagen na het oorspronkelijke aanvangstijdstip van de betreffende wedstrijd(en) reglementair zijn gespeeld, wor-den de uitkeringsfactoren van die sportwedstrijden op 1 gesteld en worden deze sportwedstrijden voor de prijsberekening buiten beschouwing gelaten.
5. Indien een wedstrijd eerder aanvangt dan het in artikel 3, lid 4, bedoelde tijdstip zijn de na het aan-vangstijdstip van deze wedstrijd gedane voorspellingen die betrekking hebben op deze wedstrijd ongeldig en is Lotto bv gerechtigd de uitkeringsfactor van deze wedstrijd, voor zover betrekking hebbend op voorspellingen gedaan na het in artikel 3, lid 4, bedoelde tijdstip, op 1 te stellen in welk geval deze wedstrijd voor de prijsberekening buiten beschouwing wordt gelaten.

Artikel 36 Wedstrijdresultaten
1. Voor het bepalen van de wedstrijdresultaten gelden de uitslagen van reglementair uitgespeelde sportwedstrijden zonder rekening te houden met protesten of verlengingen tenzij bij het gevraagde wedstrijdresultaat anders is aangegeven, bijvoorbeeld inclusief verlenging.
2. Indien de uitslag moet worden voorspeld voor een deel van de wedstrijd, zoals bijvoorbeeld bij Half Time gelden voor het bepalen van de resultaten van de voorspellingen de uitslagen van die sportwed-strijden, waarvan het betreffende deel van de wedstrijd reglementair is uitgespeeld, zonder rekening te houden met protesten.
3. De in het voorgaande lid genoemde uitslag blijft van kracht, ook indien de wed¬strijd na het verstrij-ken van het betreffende deel van de wedstrijd wordt gestaakt en, al dan niet, in zijn geheel wordt overgespeeld.
4. Indien een bepaald gevraagd wedstrijdresultaat is behaald (bijvoorbeeld in geval er 3 doelpunten zijn gescoord bij Over/Under 2,5) blijft deze uitslag van kracht ook indien de wedstrijd na het behalen van dit resultaat wordt gestaakt en, al dan niet, in zijn geheel wordt overgespeeld.

Artikel 37 Prijsberekening
1. De deelnemer wint een prijs bij Toto, indien hij alle door hem in één speelkans, aangegeven wed-strijdresultaten juist heeft voorspeld, met inachtneming van artikel 35.
2. De uitkering per winnende speelkans wordt berekend door de totale uit¬kerings¬factor van deze speel-kans, zoals bedoeld in artikel 34, lid 20, te vermenigvuldigen met de desbetreffende inleg, welke is voldaan door de deelnemer.

V OVERIGE SPORTPRIJSVRAGEN

Artikel 38 Managementspellen en poulespellen
1. Een managementspel is een sportprijsvraag waarbij in het kader van een door Lotto bv uitgekozen sportevenement door de deelnemer, om voor een prijs in aanmerking te komen, een combinatie moet worden opgegeven uit vooraf aangegeven individuen en/of zaken. Lotto bv kan bepalen dat de opgegeven combinatie onder voorwaarden op een later tijdstip mag worden gewijzigd.
2. Een poulespel is een sportprijsvraag waarbij in het kader van een door Lotto bv uitgekozen sport-evenement de deelnemer, om voor een prijs in aanmerking te komen, een combinatie van (wed-strijd)resultaten juist moet voorspellen.
3. Volgens een vooraf door Lotto bv bekend gemaakt systeem worden aan de door de deelnemer in het kader van een managementspel opgegeven individuen en/of zaken of de in het kader van een poulespel gedane voorspellingen punten toegekend, welke afhankelijk zijn van de behaalde resulta-ten en gebeurtenissen in het sportevenement.
4. De deelnemer wint de hoofdprijs indien deze de meeste punten heeft behaald van alle deelnemers aan het managementspel of poulespel. Lotto bv kan ook een tweede, derde, vierde etc. prijs uitke-ren, gerelateerd aan het aantal punten van deelnemers. Indien er meerdere deelnemers zijn met een gelijk aantal punten dat recht geeft op een prijs kan Lotto bv voorafgaand aan de deelname be-palen dat de prijs wordt gedeeld of dat er door loting of op basis van aanvullende vragen of voor-spellingen een winnaar wordt bepaald.
5. De inleg, wijze van deelname, speelwijze en te winnen prijzen worden vooraf per managementspel of poulespel door Lotto bv bekendgemaakt.
6. Delen van een evenement kunnen als zelfstandig evenement worden opgenomen.
7. Indien het evenement in zijn geheel geen doorgang vindt heeft de deelnemer recht op terugbetaling van zijn inleg.
8. Wanneer het betreffende evenement niet geheel binnen een door Lotto bv aan te geven termijn is beëindigd kan Lotto bv bepalen dat met betrekking tot de niet gespeelde wedstrijd(en) geen punten worden toegekend en dat deze wedstrijd(en) voor de prijsbepaling buiten beschouwing blijft (blij-ven).
9. Wanneer een deelnemer aan een managementspel een combinatie heeft opgegeven met een indivi-du dan wel zaak, die of dat in werkelijkheid niet meedoet aan het betreffende evenement, kan de deelnemer tot het in artikel 3, lid 4, bedoelde tijdstip voor dat betreffende individu dan wel die be-treffende zaak een nieuwe keuze opgeven. Na het in artikel 3, lid 4, bedoelde tijdstip is het niet meer mogelijk een nieuwe keuze op te geven.
10. Wanneer een wedstrijd waarvan in het kader van een poulespel het resultaat is gevraagd, in werke-lijkheid geen doorgang vindt, worden met betrekking tot deze wedstrijd geen punten toegekend en blijft die betreffende wedstrijd voor de prijsbepaling buiten beschouwing.
11. Indien een evenement in het kader waarvan Lotto bv een managementspel ofwel poulespel organi-seert eerder aanvangt dan het in artikel 3, lid 4, bedoelde tijdstip dan zijn de na dit tijdstip opgege-ven combinaties van individuen dan wel zaken ofwel combinaties van wedstrijden ongeldig en blij-ven deze voor de prijsbepaling buiten beschouwing.

Artikel 39 Wedstrijdresultaten
1. Voor het bepalen van de wedstrijdresultaten bij het managementspel en het poulespel gelden de uit-slagen van reglementair uitgespeelde sportwedstrijden, met inachtneming van het bepaalde in lid 2 en lid 3 van dit artikel.
2. Behaalde resultaten tijdens de verlenging van een wedstrijd maken onderdeel uit van het wedstrijd-resultaat, tenzij Lotto bv voorafgaand aan de deelname bekendmaakt dat hiervan wordt afgeweken.
3. Voor het bepalen van het wedstrijdresultaat wordt geen rekening gehouden met protesten, tenzij Lot-to bv voorafgaand aan de deelname bekend maakt dat hiervan wordt afgeweken.

VI SPECIFIEKE BEPALINGEN BETREFFENDE CIJFERSPEL

Artikel 40 Speelwijze
1. Cijferspel is een kansspel, waaraan kan worden deelgenomen met behulp van een door Lotto bv ver-vaardigd (formulier)nummer. Aan Cijferspel kan enkel worden deelgenomen in combinatie met een door Lotto bv georganiseerd kansspel.
2. Op Super Zaterdag, zoals bedoeld in artikel 20, lid 5, vinden twee Cijferspeltrekkingen plaats.

Artikel 41 Winnende Cijferspel getallen
1. Om de winnende getallen van Cijferspel te bepalen, vindt door de notaris een trekking plaats, waarbij één getal van zes cijfers wordt getrokken.
2. De wijze, plaats en tijd waarop de trekkingen geschieden worden door Lotto bv bepaald.
3. Lotto bv organiseert maximaal 70 Cijferspel trekkingen per kalenderjaar.

Artikel 42 Prijsklassen
In Cijferspel winnen:
a. in de eerste prijsklasse, de deelnemers met een deelnamebewijs waarvan het formuliernummer overeenkomt met het getrokken getal van 6 cijfers;
b. in de tweede prijsklasse, de deelnemers met een deelnamebewijs waarvan het getal, gevormd door de laatste 5 cijfers van het formuliernummer over¬eenkomt met de laatste 5 cijfers van het getrokken getal;
c. in de derde prijsklasse, de deelnemers met een deelnamebewijs waarvan het getal, gevormd door de laatste 4 cijfers van het formuliernummer overeen¬komt met de laatste 4 cijfers van het getrokken getal;
d. in de vierde prijsklasse, de deelnemers met een deelnamebewijs waarvan het getal, gevormd door de laatste 3 cijfers van het formuliernummer overeen¬komt met de laatste 3 cijfers van het getrokken getal;
e. in de vijfde prijsklasse, de deelnemers met een deelnamebewijs waarvan het getal, gevormd door de laatste 2 cijfers van het formuliernummer overeen¬komt met de laatste 2 cijfers van het getrokken getal;
f. in de zesde prijsklasse, de deelnemers met een deelnamebewijs waarvan het laatste cijfer van het formuliernummer overeenkomt met het laatste cijfer van het getrokken getal.

Artikel 43 Prijzenschema
1. Bij Cijferspel bedraagt:
de eerste prijs 200.000 euro
de tweede prijs 5000 euro
de derde prijs 445 euro
de vierde prijs 50 euro
de vijfde prijs 5 euro
de zesde prijs 1 euro
2. Het totaal uit te keren bedrag per prijssoort is maximaal € 1.000.000,--. In het geval dat op grond van een andere bepaling betreffende Cijferspel een hogere uitkering zou dienen plaats te vinden, worden de uit te keren bedragen per winnaar proportioneel naar beneden aangepast.
3. In Cijferspel kan de deelnemer per speelkans slechts één prijs winnen.

Artikel 44 Slotbepaling
1. Het volgende deelnemersreglement wordt ingetrokken: Deelnemersreglement Lotto bv d.d. 1 april 2016.
2. Dit reglement treedt in werking op 21 maart 2017.

LOTTO BV
Postbus 3074
2280 GB Rijswijk (Zh)

Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.

Naar printversie