Deelnemersreglement Staatsloterij B.V.

Dit deelnemersreglement treedt in werking op 16-12-2017.

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen
Artikel 1 Toepasselijkheid
Dit deelnemersreglement is van toepassing op alle overeenkomsten die worden gesloten tussen de Staatsloterij B.V. en personen die deelnemen aan één of meer door Staatsloterij B.V. aangeboden loterijen (hierna te noemen: deelnemers).

Artikel 2 Spelvormen
Staatsloterij B.V. mag de volgende loterijen organiseren:
• Staatsloterij (§2.1)
• Bijzondere loterijen (§2.2)
• de Oudejaarsloterij (§2.3)
• de Europese Loterij (§2.4)
• het Miljoenenspel (§2.5)

Artikel 3 Deelname
3.1. Aan de door Staatsloterij B.V. aangeboden loterijen kan, afhankelijk van de gekozen spelvorm, worden deelgenomen:
A. door aankoop van één of meer deelnamebewijzen bij de officiële verkooppunten; B. via het afgeven van een machtiging tot automatische incasso(abonnement);
C. langs direct elektronische weg (e-commerce);
3.2. Deelname aan een door Staatsloterij B.V. georganiseerde loterij geschiedt uitsluitend op basis van de gegevens in de door Staatsloterij B.V. voor die loterij gebruikte registratie- en administratiesystemen.

A. Aankoop deelnamebewijzen bij officiële verkooppunten

Artikel 4 Aankoop deelnamebewijzen bij officiële verkooppunten
4.1 Gedurende de verkoopperiode van de aangeboden loterijen kunnen deelnamebewijzen, voor zover voorradig en van toepassing, worden gekocht bij de door Staatsloterij B.V. daartoe aangewezen officiële verkooppunten.
4.2 Na volledige betaling wordt een deelnamebewijs door het verkooppunt afgegeven aan de deelnemer. Deelgenomen wordt met het lotnummer dat is vermeld op het deelnamebewijs.
4.3 Het is aan de deelnemer om te controleren of er op het deelnamebewijs een volledig lotnummer is vermeld voor de door hem gewenste loterij.

B. Deelname via abonnement

Artikel 5 Deelname via abonnement
5.1 Aan de beschikbare loterijen kan worden deelgenomen door het afgeven van een machtiging
aan Staatsloterij B.V. tot incasso van het (de) verschuldigde bedrag(en) ten laste van het rekeningnummer (IBAN) van de deelnemer, dan wel tot incasso van het (de) verschuldigde bedrag(en) ten laste van het aangegeven creditcardnummer dat behoort tot een aangesloten organisatie.
5.2 Een machtiging heeft betrekking op een deelname tot wederopzegging of op een aaneengesloten kennismakingsperiode van maximaal 6 maanden. Een kennismakingsabonnement is niet tussentijds opzegbaar. Na afloop van de kennismakingsperiode eindigt automatisch de deelname aan de desbetreffende loterij(en).

5.3 Deelname vindt plaats na ontvangst van en verwerking door Staatsloterij B.V. van de machtiging en vanaf het eerstvolgende moment waarop een geslaagde incasso heeft plaatsgevonden. De verwerking geschiedt binnen een periode van maximaal vier weken.
5.4 Staatsloterij B.V. behoudt zich het recht voor niet goed leesbare of onvolledige
machtigingen niet te verwerken en geen gevolg te geven aan vragen of opmerkingen geuit bij de afgegeven machtiging.

Artikel 6 Betaling, deelnamenummer en verkrijging van de prijs bij abonnement
6.1 Betaling vindt plaats door automatische incasso van het verschuldigde bedrag. De incasso geschiedt voor de trekking van de desbetreffende loterij(en). De termijn is mede afhankelijk van de bankinstelling van de deelnemer.
6.2 Staatsloterij B.V. stelt de deelnemer drie werkdagen voor de trekking in kennis van
het lotnummer dat aan hem voor deze trekking of komende trekkingen is toegewezen
(lotnummertoewijzing).
6.3 Bij deelname via een abonnement vindt overschrijving van de gewonnen prijs zo spoedig mogelijk plaats op het rekeningnummer van de deelnemer waarvan de betaling heeft plaatsgevonden, tenzij sprake is van het bepaalde in het volgende lid.
6.4 Staatsloterij B.V. kan door een ander dan de begunstigde worden gemachtigd tot automatische incasso van het verschuldigde bedrag, waarbij de overschrijving van de gewonnen prijzen plaatsvindt op het rekeningnummer van de begunstigde/deelnemer.
6.5 Indien de deelnemer een deelnamebewijs door tussenkomst van een creditcardorganisatie heeft
gekocht, vindt de overschrijving van een gewonnen prijs plaats op de wijze zoals deze creditcardorganisatie heeft aangegeven.
6.6 Indien een incasso voor een trekking van de desbetreffende loterij(en) vlak voor of na deze
trekking wordt ingetrokken door de deelnemer, heeft de deelnemer voor die trekking meegespeeld en blijft de betalingsverplichting staan.
6.7 Een intrekking van de incasso vlak voor of na de trekking leidt te allen tijde tot een opschorting van het abonnement.
6.8 Indien betaling, van één of meerdere trekkingen van een abonnement waarbij deelname heeft plaatsgevonden, uitblijft, zal de deelnemer aangeschreven worden conform de richtlijnen van de WIK, de Wet Incassokosten. Incassokosten kunnen in rekening worden gebracht nadat de deelnemer vruchteloos is aangemaand waarbij de deelnemer een betaaltermijn van 14 dagen is gesteld met vermelding van de hoogte van de incassokosten. Staatsloterij B.V. heeft geen verrekening recht aangaande de Belasting over de Toegevoegde Waarde (BTW). Dat heeft tot gevolg dat incassokosten zullen worden verhoogd met de BTW.

Artikel 7 Verval van het recht op verkrijgen van de prijs bij deelname via abonnement
7.1 Het recht op het verkrijgen van een prijs vervalt indien er geen tijdige of volledige betaling voor de desbetreffende loterij heeft plaatsgevonden.
7.2 Betaling heeft plaatsgevonden indien het aan Staatsloterij B.V. verschuldigde bedrag
op de rekening van Staatsloterij B.V. is bijgeschreven en de bankinstelling van de deelnemer geen gebruik heeft gemaakt van een hem toekomend terugboekingsrecht.

Artikel 8 Wijziging of beëindiging van abonnement
8.1 Wijziging of beëindiging van een abonnement op de desbetreffende loterij(en) is mogelijk via MijnStaatsloterij dan wel door een mededeling (schriftelijk, per email of telefonisch) gericht aan de Afdeling Klantenservice van Staatsloterij B.V.. In de mededeling dient tevens de loterij, het rekeningnummer en, indien van toepassing, het creditcardnummer van de deelnemer te worden vermeld.

8.2 De wijziging of beëindiging van het abonnement op de desbetreffende loterij(en) wordt door Staatsloterij B.V. binnen een periode van vier weken verwerkt.
8.3 Staatsloterij B.V. is gerechtigd het abonnement te beëindigen indien gedurende vier achtereenvolgende trekkingen van de desbetreffende loterij geen betaling via automatische incasso is ontvangen. Staatsloterij B.V. is gerechtigd in het geval van geconstateerd misbruik van één of meer machtigingen tot automatische incasso de deelname per direct en zonder kennisgeving te beëindigen.
8.4 Staatsloterij B.V. is gerechtigd de toegewezen lotnummers te wijzigen in het geval de betreffende spelvorm wordt gewijzigd.

C. Deelname langs direct elektronische weg (e-commerce)

Artikel 9 Deelname langs direct elektronische weg
9.1 Aan de in artikel 2 van dit deelnemersreglement genoemde loterijen kan via internet (langs direct elektronische weg) worden deelgenomen.
9.2 Op de Deelname langs direct elektronische weg is tevens het ‘Reglement accountbeheer Nederlandse Loterij Organisatie’ van toepassing.
9.3 Indien geen onherroepelijke betaling plaatsvindt of een incasso niet heeft kunnen plaatsvinden, is er geen sprake van deelname en ontstaat geen recht op het uitbetalen van een prijs.
9.4 Slechts de administratieve gegevens van Staatsloterij B.V. zijn bepalend of rechtmatig langs direct elektronische weg is deelgenomen.
9.5 Staatsloterij B.V. kan in het geval van deelname langs direct elektronische weg de deelname beperken tot een maximaal aantal deelnamebewijzen per trekking.
9.6 Indien betalingen langs direct elektronische weg worden ontvangen op het moment waarop de verkoop van de betreffende loterij is gestopt, wordt de deelname geacht te zijn gedaan voor de eerstvolgende trekking.
9.7 Bij deelname langs direct elektronische weg worden gewonnen prijzen, met inachtneming van het tweede lid van dit artikel, overgemaakt op de bank- of girorekening van de deelnemer dan wel gestort op enig ander tegoed van de deelnemer. Artikel 17 lid 3 van dit deelnemersreglement is niet van toepassing op deelname langs direct elektronische weg.

Overige algemene bepalingen

Artikel 10 Minimum leeftijd
10.1 Minderjarigen worden niet toegelaten als deelnemers aan de door Staatsloterij B.V. georganiseerde loterijen.
10.2 Wanneer een minderjarige een prijs wint in een door Staatsloterij B.V. georganiseerde loterij wordt deze gewonnen prijs niet uitgekeerd.
10.3 Staatsloterij B.V. neemt passende maatregelen om deelname door minderjarigen tegen te gaan.

Artikel 11 Prijs deelnamebewijs kansspelen
11.1 De prijs van een deelnamebewijs van een door Staatsloterij B.V. georganiseerde
loterij bedraagt ten hoogste dertig euro (€ 30,00).
11.2 Naar evenredigheid kunnen voor de door Staatsloterij B.V. georganiseerde loterijen delen van deelnamebewijzen worden uitgegeven. Elk deellot geeft recht op een evenredig deel van de gewonnen prijs die op een heel lot is gevallen.
11.3 De prijs van een deelnamebewijs wordt tijdig voor de verkoopperiode via één of meer publiciteitsmedia bekend gemaakt en staat, als daarvan sprake is, op het deelnamebewijs vermeld.

 

Artikel 12 Prijzenpakket spelvormen
12.1 Staatsloterij B.V. maakt voorafgaand aan de verkoop van de deelnamebewijzen het bij de desbetreffende loterij behorende prijzenpakket bekend.
12.2 Het prijzenpakket wordt vastgesteld in overeenstemming met de aan
Staatsloterij B.V. verleende vergunning en met de op Staatsloterij B.V. van toepassing zijnde overige wettelijke voorschriften.
12.3 Prijzen kunnen bestaan uit geldprijzen, prijzen in natura, een combinatie van geldprijzen en natura prijzen of annuïteitenprijzen.
12.4 Deelnemers worden tijdig geïnformeerd op welke wijze prijzen in natura kunnen worden geïncasseerd.
12.5 Ten aanzien van annuïteitenprijzen zullen de deelnemers voorafgaand aan de verkoop tijdig worden geïnformeerd onder welke voorwaarden deze prijzen worden aangeboden.

Artikel 13 Restitutie
13.1 Er kan slechts restitutie van de inleg plaatsvinden indien de schriftelijke aanvraag van de deelnemer hiertoe is gedaan op het moment dat de trekking waarop de inleg betrekking had nog niet heeft plaatsgevonden.
13.2 Indien enkel en alleen wordt deelgenomen langs direct elektronische weg kan Staatsloterij B.V. bepalen dat in het geval van aan Staatsloterij B.V. toerekenbare technische storingen of andersoortige tekortkomingen het bepaalde in het eerste lid komt te vervallen.

Artikel 14 De trekking van de winnende combinaties
14.1 De trekking van de winnende lotnummers geschiedt in het openbaar.
14.2 De trekking staat onder toezicht en verantwoordelijkheid van een notaris. De notaris constateert telkens bij proces-verbaal het verloop van de trekking. Het proces-verbaal bevat de winnende combinaties en de trekkingsprocedure.
14.3 De mechanische, elektrische en elektronische processen die gebezigd worden bij deelneming, prijsbepaling en vaststelling van de winnaars worden onderworpen aan een voorafgaande goedkeuring en periodieke controle door één of meer door de minister van Veiligheid & Justitie aangewezen deskundigen of keuringsinstellingen.
14.4 De onderzoeken van de overeenkomstig het vorige lid aangewezen deskundigen of keuringsinstellingen, geschieden in ieder geval met het oog op het vaststellen van de
betrouwbaarheid van de in het vorige lid bedoelde processen, alsmede het voorkomen van fraude en misbruik.
14.5 Staatsloterij B.V. is gerechtigd een trekking uit te stellen of af te gelasten indien naar haar oordeel een goed verloop van die trekking in gevaar dreigt te komen. Het besluit wordt indien mogelijk zo spoedig mogelijk gepubliceerd in tenminste twee landelijke dagbladen, met vermelding van de nieuwe datum van de trekking. Bij definitieve afgelasting van een trekking wordt de door de deelnemers betaalde inleg, indien mogelijk, terugbetaald.

Artikel 15 Bekendmaking van de winnende combinaties
15.1 Staatsloterij B.V. maakt de winnende lotnummers van elke loterij binnen een week na de trekking bekend op de voor het product van toepassing zijnde website, te weten www.staatsloterij.nl of www.miljoenenspel.nl.
15.2 Indien de deelnemer dit wenst, stelt Staatsloterij B.V. kosteloos een afschrift van het
door de notaris opgestelde proces-verbaal ter beschikking aan de deelnemer.

Artikel 16 Basis voor de uitbetaling
16.1 Elke uitbetaling vindt uitsluitend plaats op basis van de gegevens zoals vastgelegd in het door de notaris opgestelde proces-verbaal van de trekking.
16.2 Aan gepubliceerde van het proces-verbaal afwijkende uitslagen kunnen geen rechten worden ontleend.

Artikel 17 Verkrijgen van een prijs
17.1 Staatsloterij B.V. bepaalt op welke wijze gewonnen prijzen kunnen worden verkregen.
17.2 Indien sprake is van de mogelijkheid tot het overleggen van een geldig deelnamebewijs, heeft
uitsluitend de aanbieder ervan recht op uitbetaling van de op dat deelnamebewijs gevallen (deel van een geld)prijs.
17.3 Als Staatsloterij B.V. dit bepaalt, zijn prijzen betaalbaar:
a. bij de officiële verkooppunten voor zover het gaat om een prijs tot en met een bedrag van € 600
per deelnamebewijs;
b. bij door Staatsloterij B.V. aangewezen verkooppunten voor zover het gaat om een prijs
tot en met een bedrag van € 10.100 per deelnamebewijs;
c. bij het hoofdkantoor van Staatsloterij B.V. voor prijzen boven een bedrag van € 10.100
per deelnamebewijs.
17.4 De deelnemer dient zelf aan de hand van de bekendmaking van de winnende nummers te controleren of een prijs is gevallen. Staatsloterij B.V. en de officiële verkooppunten zijn niet gehouden de houder van een deelnamebewijs over de bekendmaking te berichten.
17.5 Indien sprake is van deelname door middel van een abonnement, worden geldprijzen uitbetaald
op het rekeningnummer waarvan de inleg is geïncasseerd.
17.6 Indien sprake is van het deelnemen door middel van enig beheerd tegoed zoals bedoeld in artikel 9 van dit reglement kan Staatsloterij B.V. een gewonnen geldprijs hieraan toevoegen.
17.7 Staatsloterij B.V. kan bepalen wanneer het recht op uitbetaling van een prijs aanvangt, waarbij deze termijn niet langer is dan één week na de dag van de trekking.

Artikel 18 Wijze van uitbetaling van een prijs
18.1 De uitbetaling van geldprijzen vindt onder inhouding van kansspelbelasting plaats.
18.2 Gewonnen bedragen zoals bedoeld in artikel 17.3 onder c van dit reglement worden uitbetaald door overschrijving van het bedrag op de bankrekening van de aanbieder van het winnende deelnamebewijs.
18.3 Er kunnen geen uitbetalingen plaatsvinden op naam en rekeningnummer van een ander dan de aanbieder van het deelnamebewijs. Indien een winnaar niettemin gebruik maakt van een tussenpersoon, doet de winnaar dat op eigen risico.
18.4 Uitbetaling van prijzen in natura vindt plaats, met inachtneming van het gestelde in artikel 12.4
van dit reglement, op de vooraf door Staatsloterij B.V. bepaalde wijze.

Artikel 19 Verval van het recht op uitbetaling van de prijs
19.1 Het recht op uitbetaling van een prijs vervalt na verloop van één jaar, aan te vangen na de dag waarop de trekking heeft plaatsgevonden.
19.2 Er vindt onder geen enkele voorwaarde of omstandigheid uitbetaling plaats in geval van verloren gegane deelnamebewijzen.
19.3 Uitbetaling op beschadigde deelnamebewijzen kan na onderzoek en goedkeuring door
Staatsloterij B.V. uitsluitend plaatsvinden ten kantore van Staatsloterij B.V..

Artikel 20 Weigeren van de uitbetaling van de prijs
20.1 Staatsloterij B.V. is gerechtigd de uitbetaling van een prijs op te schorten indien Staatsloterij B.V. gerechtvaardigde twijfels heeft over het recht van de aanbieder van het

deelnamebewijs over het deelnamebewijs en/of de prijs te beschikken. Staatsloterij B.V. behoudt dit recht in ieder geval gedurende een (gerechtelijk) onderzoek naar de gegrondheid van die twijfels.
20.2 Staatsloterij B.V. is gerechtigd de uitbetaling van een prijs te weigeren indien uit onderzoek is gebleken dat een derde recht heeft op het deelnamebewijs en/of de prijs.
20.3 Indien zich het geval als bedoeld in het eerste lid voordoet, wordt de aanvang van de
vervaltermijn als bedoeld in artikel 19 lid 1 opgeschort.

Artikel 21 Bescherming persoonsgegevens
21.1 Staatsloterij B.V. respecteert de privacy van de deelnemer, de bescherming van de persoonsgegevens van de deelnemer en zijn digitale veiligheid. Op de verwerkingen van persoonsgegevens door Staatsloterij B.V. is het privacy beleid Nederlandse Loterij integraal van toepassing: https://www.nederlandseloterij.nl/privacy.

Artikel 22 Aansprakelijkheid en overmacht
22.1 Niet of niet tijdige kennisgeving van de deelnamenummertoewijzing heeft geen enkele invloed op de trekking van de loten en de toewijzing van de prijzen. Staatsloterij B.V. is niet aansprakelijk in het geval de kennisgeving van de deelnamenummertoewijzing de deelnemer niet of te laat heeft bereikt.
22.2 Het risico van het zoekraken of verloren gaan van deelnamebewijzen nadat deze in het bezit zijn gekomen van de deelnemer, berust bij de deelnemer.
22.3 Het risico van een niet tijdige of onvolledige betaling van de verschuldigde inleg voor het (de) desbetreffende loterij(en)berust bij de deelnemer. Staatsloterij B.V. aanvaardt ter zake van voornoemde gevallen geen enkele vorm van aansprakelijkheid.
22.4 Staatsloterij B.V. is niet aansprakelijk voor welke vertraging of fouten dan ook in de geautomatiseerde verwerking van (uit)betalingsopdrachten bij de betreffende financiële of andere betrokken instellingen ingeschakeld door de deelnemers.
22.5 Staatsloterij B.V. kan niet aansprakelijk worden gesteld voor beperkingen die aan
deelname langs direct elektronische weg gesteld kunnen worden ten gevolge van de algemene voorwaarden of andersoortige bepalingen van partijen waarvan de deelnemer voor zijn deelname langs direct elektronische weg afhankelijk is, en welke door de deelnemer zelf zijn ingeschakeld.
22.6 Staatsloterij B.V. kan niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten of nalatigheden
van derden bij de bezorging en uitreiking van prijzen in natura.
22.7 Staatsloterij B.V. is niet aansprakelijk indien er sprake is van overmacht. Overmacht is iedere omstandigheid die onafhankelijk van de wil van Staatsloterij B.V. is -zelfs indien die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst reeds voorzienbaar was-, die blijvend of tijdelijk de uitvoering van de overeenkomst verhindert, als ook, voor zover hierin nog niet begrepen, oorlog, dreiging van oorlog, oproer, opstand, stakingen, transportproblemen, brand, natuurrampen en ernstige storingen in de zaken van Staatsloterij B.V. of de door haar ingeschakelde personen of bedrijven.

Artikel 23 Klachten
23.1 Alle klachten die verband houden met door Staatsloterij B.V. aangeboden kansspelen dienen te worden gericht aan:

Klantenservice Staatsloterij B.V.
Postbus 3074,
2280 GB Rijswijk,
www.staatsloterij.nl / www.miljoenenspel.nl
Staatsloterij@nederlandseloterij.nl
miljoenenspel@nederlandseloterij.nl

23.2 Alleen klachten die worden ingediend binnen één jaar nadat het feit waarover wordt geklaagd heeft plaatsgevonden, worden door de Klantenservice in behandeling genomen.
23.3 Deze klachtenprocedure laat onverlet de mogelijkheid dat het tussen partijen ontstane geschil
aan de bevoegde burgerlijke rechter wordt voorgelegd. Hoofdstuk 2 Spel specifieke bepalingen
Paragraaf 2.1 De Staatsloterij

Artikel 24 Het Staatsloterijspel
24.1 Het Staatsloterijspel is de spelvorm waarbij met één of meer Staatsloten met een willekeurig nummer en/of één of meer deelloten met een willekeurig nummer wordt meegespeeld in een loterij, waarbij de bepaling van de winnende nummers kan plaatsvinden in meer trekkingen. De lotprijs bedraagt € 15,00 per heel Staatslot per trekking, zonder eventuele toeslag voor een toegevoegd spel ex artikel 25.
24.2 Onlosmakelijk onderdeel van het Staatsloterijspel is het Jackpotspel.
24.3 De hoogte van de Jackpot wordt door Staatsloterij B.V. bepaald.
24.4 De trekking van de Jackpot vindt plaats door middel van een mechanisme waarbij een maandelijkse trekking wordt verricht uit maximaal zeven symbolen, waarvan maximaal één symbool door de in artikel 14 van dit reglement genoemde notaris voorafgaand aan de trekking is aangewezen als het symbool waardoor de Jackpot is gevallen. Indien dit symbool niet wordt getrokken is de Jackpot niet gevallen. Een getrokken symbool waardoor de Jackpot niet is gevallen wordt niet meegenomen naar de eerstvolgende trekking van het Jackpotspel.
24.5 Indien het symbool wordt getrokken waardoor de Jackpot is gevallen, vindt de aanwijzing van de winnende lotnummercombinatie plaats uit de voor die trekking verkochte lotnummers.
24.6 Indien de Jackpot wordt getrokken op een lot waarvan niet alle delen zijn verkocht, is de Jackpot gevallen. Het resterende, niet uit te keren bedrag wordt alsdan toegevoegd aan de eerstvolgende Jackpot.
24.7 Binnen het Staatsloterijspel zoals in de vorige leden beschreven bestaan de volgende
spelvormen:
- het Staatsloterijspel
- het Staatsloterijspel met deelloten
- het Straatjesspel met hele loten, met deelloten
- het Vijfjesspel (elke maand met 2 eenvijfde Staatsloten)
- het Even-maandenspel (elke even maand met hele of deelloten)
- het Straatjesspel in groepsverband met hele of deelloten, waarbij de verschuldigde inleg bestaat uit de inleg zoals bedoeld in artikel 24.1 van dit reglement, al dan niet verminderd met het gegarandeerde prijzengeld en waarbij de overige te winnen prijzen naar rato van het aantal
deelnemers wordt verdeeld. De administratie van het Straatjesspel in groepsverband geschiedt door daartoe aangewezen wederverkopers met inachtneming van de door Staatsloterij B.V. gestelde voorwaarden.
- het Staatsloterijspel in groepsverband met hele of deelloten (Groepsspel) waarbij tenminste twee spelers een groep vormen die op basis van door Staatsloterij B.V. te bepalen mogelijkheden onderling besluiten over deelname, inleg en uitkering van prijzen. Ten aanzien van het Groepsspel worden de deelnemers voorafgaand aan hun deelname geïnformeerd hoe deze spelvariant wordt aangeboden en moet worden gespeeld.

Artikel 25 Het toegevoegde spel
25.1 Aan het in artikel 24 beschreven Staatsloterijspel heeft Staatsloterij B.V. een spel toegevoegd. Het is niet mogelijk om alleen aan dit toegevoegde spel deel te nemen.
25.2 Voor deelname aan het toegevoegde spel is de deelnemer een additionele inleg van € 2,50 per (deel)lot van € 15,00 verschuldigd. De additionele inleg wordt voorafgaand aan de trekking door Staatsloterij B.V. bekend gemaakt.

25.3 De winnende combinaties van het toegevoegde spel zijn door Staatsloterij B.V. uitsluitend gebaseerd op en direct afgeleid van de maandelijkse trekking van het Staatsloterijspel zoals bedoeld in artikel 14 van dit reglement. De bepaling van de winnende combinaties van het toegevoegde geschiedt onder toezicht van een notaris.
25.4 De uitslag van het toegevoegde spel wordt bekend gemaakt via de in artikel 15 van dit
deelnemersreglement communicatiemiddelen.
25.5 De uitbetaling van gewonnen prijzen geschiedt conform het in de artikelen 17 tot en met 20 van dit deelnemersreglement bepaalde.
25.6 Indien voor een in het toegevoegde spel gecommuniceerd winnend lotnummer de additionele inleg niet is voldaan, wordt de gecommuniceerde prijs niet uitgekeerd.
25.7 Indien prijzen in natura of annuïteitenprijzen in het reguliere prijzenpakket voorkomen, is het Staatsloterij B.V. toegestaan een overeenkomende tegenwaarde in geld of andere naturaprijzen ter beschikking te stellen in het toegevoegde spel.
25.8 Gewonnen prijzen in het toegevoegde spel dienen binnen een jaar te worden geïnd.
25.9 Staatsloterij B.V. bepaalt onder welke merknaam het toegevoegde spel wordt aangeboden.

Paragraaf 2.2 Bijzondere loterijen

Artikel 26 Bijzondere loterijen
26.1 Staatsloterij B.V. organiseert maximaal drie bijzondere loterijen per jaar, waarbij deze trekkingen gespreid over het jaar plaatsvinden en in ieder geval een trekking wordt georganiseerd op 27 april (Koningsdag).
26.2 De bijzondere loterijen worden georganiseerd met inachtneming van het bepaalde in artikel 8 en 9 van de Wet op de kansspelen.
26.3 De bijzondere loterijen kennen elk afzonderlijk een eigen lotprijs en een eigen prijzenpakket.
26.4 Staatsloterij B.V. maakt bij de start van de verkoop van een bijzondere loterij bekend onder welke voorwaarden de verkoop en de trekking wordt georganiseerd.

Paragraaf 2.3 De Oudejaarsloterij

Artikel 27 De Oudejaarsloterij
27.1 De Oudejaarsloterij is een Staatsloterij die éénmaal per jaar wordt gehouden en waarvan de trekking plaatsvindt op 31 december van dat jaar. De lotprijs bedraagt € 30,00 voor een heel Oudejaarslot en € 15,00 voor een half Oudejaarslot.
27.2 Het prijzenpakket van de Oudejaarsloterij kan afwijkend zijn van de andere aangeboden loterijen en kan bestaan uit geldprijzen, prijzen in natura, een combinatie van geldprijzen en prijzen in natura of annuïteitenprijzen.
27.3 De ten behoeve van de Oudejaarsloterij afzonderlijk uit te geven deelnamebewijzen zullen ten minste worden voorzien van de aanduiding: 'Oudejaarsloterij', Staatsloterij B.V., de serieletters, het deelnamenummer en de prijs voor het bewijs van deelname.
27.4 Uiterlijk bij aanvang van de verkoopperiode zal Staatsloterij B.V. de volgende
gegevens bekendmaken:
- het aantal uit te geven Oudejaarsloten;
- de prijs voor het bewijs van deelname;
- de sluiting van de verkoopperiode.
27.5 Staatsloterij B.V. heeft het recht om - ten behoeve van de verkoop aan deelnemers met een abonnement - deelnamenummers voorafgaand te reserveren voor de deelnemers. Deze deelnamenummers worden geactiveerd indien tijdig voor de sluiting van de verkoopperiode voor deze loterij van de deelnemers een juiste betaling is ontvangen. Deelnamenummers uit Staatsloterij kunnen niet worden gereserveerd voor de Oudejaarsloterij of de in paragraaf 2.2 van dit reglement beschreven bijzondere loterijen.

Paragraaf 2.4 De Europese Loterij

28.1 De Europese loterij is een mede door Staatsloterij B.V. in Europees verband georganiseerde nummerloterij, bestaande uit een nationaal deel en een Europees deel.
28.2 De samenstelling van het prijzenpakket wordt bepaald in samenwerking met de mede- organisatoren van de Europese loterij.
28.3 Staatsloterij B.V. kan de deelname koppelen aan het Staatsloterijspel, dan wel voor
de Europese loterij afzonderlijke deelnamebewijzen uitgeven.
28.4 Indien ten behoeve van de Europese loterij afzonderlijke deelnamebewijzen worden uitgegeven, zullen deze ten minste worden voorzien van de aanduiding: ‘Europese loterij’, Staatsloterij B.V., de eventuele serieaanduiding, het deelnamenummer en de prijs voor het bewijs van deelname.
• het aantal eventueel in Nederland uit te geven Europese loten;
• het prijzenpakket voor het Europese deel;
• de datum van de trekking;
• de prijs voor het bewijs van deelname;
• de sluiting van de verkoopperiode.
28.5 De trekking van het nationale deel van de Europese loterij vindt plaats in Nederland. De trekking van de prijzen van het Europese deel vindt plaats in een door de organisatoren in onderling overleg aan te wijzen land.

Paragraaf 2.5 Het Miljoenenspel

Artikel 29 Het Miljoenenspel
29.1 Het Miljoenenspel is een spelvariant van Staatsloterij B.V. met een wekelijkse
trekking en waarvoor de inleg € 5,00 per trekking bedraagt.
29.2 De lotnummerstructuur van het Miljoenenspel bestaat uit vijf cijfers en één letter.
29.3 Iedere trekking worden drie lotnummers inclusief letter getrokken, waarbij de volgende combinaties binnen dit lotnummer winnende combinaties vormen;
NNNNN A :gehele lotnummer (vijf cijfers en één letter; hoofdprijs)
NNNNN * :5 juiste cijfers
NNNN* :4 juiste cijfers
*NNNN * :4 juiste cijfers
NNN** * :3 juiste cijfers
*NNN* * :3 juiste cijfers
**NNN * :3 juiste cijfers
NN*** * :2 juiste cijfers
*NN** *: 2 juiste cijfers
**NN* *: 2 juiste cijfers
***NN *: 2 juiste cijfers
Voorafgaand aan de trekking van de lotnummers wordt één gekleurde bal getrokken. Afhankelijk van de kleur van de getrokken bal wordt de hoofdprijs verdubbeld dan wel verhoogd tot het in artikel 29.4 genoemde bedrag.
Voor de winnende combinaties van het Miljoenenspel is een vooraf bekend gemaakt prijzenpakket beschikbaar.
29.4 Bij elk getrokken lotnummer wordt, met teruglegging, een extra letter getrokken. Indien deze letter overeenkomt met de letter van het onder 29.3 bedoelde volledige lotnummer (NNNNN A), wordt de hoofdprijs van dat lotnummer afhankelijk van de getrokken bal voorafgaand aan de trekking van de lotnummers, verdubbeld of verhoogd tot één (1) miljoen euro.
29.5 Een tot één (1) miljoen euro verhoogde hoofdprijs zal ten minste drie (3) keer per jaar vallen. Indien dit niet binnen een jaar plaats vindt, kondigt Staatsloterij B.V. tijdig aan hoeveel hoofdprijzen - verhoogd tot één

Naar printversie