Trekkingsprocedure Lotto, Lotto XL en Super Zaterdag

Lotto, Lotto XL en Super Zaterdag worden georganiseerd door Lotto bv (onderdeel van Nederlandse Loterij). Dit document bevat een weergave van de trekkingsprocedure en bekendmakingsprocedure van de uitslag voor alle trekkingen. Lotto bv beschikt over een door de Kans-spelautoriteit afgegeven vergunning dd. 23 december 2016, kenmerk 10509.

De trekkingen van Lotto en Lotto XL worden wekelijks, op zaterdag, in het speltheater op het hoofdkantoor van Nederlandse Loterij Organisatie (Laan van Hoornwijck 55 in Rijswijk) onder toezicht van een notaris uitgevoerd. Iedere laatste zaterdag van de maand (Super Zaterdag), worden er twee Lotto trekkingen en twee Lotto XL trekkingen uitgevoerd. Tevens wordt de Super Zaterdag prijs trekking verricht.

Voor de Lotto, Lotto XL en Super Zaterdag prijs trekkingen wordt gebruik gemaakt van speciaal daarvoor bestemde trekkingsmachines en ballensets. Deze machines en ballensets worden jaarlijks gekeurd door het NMi (Nederlands Meetinstituut). Voor Lotto en Lotto XL wordt gebruik gemaakt van dezelfde machine en ballensets. De ballensets bevinden zich in een afgesloten kluis, waar alleen de notaris toegang toe heeft. De machines bevinden zich in een beveiligde ruimte, het speltheater.

Alle handelingen in dit document worden verricht door een medewerker van Nederlandse Loterij, onder toezicht van de notaris. De trekkingen zijn openbaar en kunnen daarom door iedereen op verzoek en op afspraak bijgewoond worden. De notaris gebruikt tijdens de trekking een controlelijst waarin alle onderstaande procedurestappen vermeld staan.

De uitslag van Lotto 4\5 wordt bepaald door de trekking van Lotto zonder rekening te houden met het reservegetal. De trekking van Lotto XL is niet van toepassing op de deelname aan Lotto 4\5.

Procedure regulier

Sluiting verkoop & trekking
Om 18:00 uur sluit de verkoop via alle kanalen voor de trekkingen van die zaterdag. Er kunnen dan geen loten meer gekocht worden voor deze trekkingen. Nadat de notaris heeft geconstateerd dat de verkoop is gesloten, wordt gestart met de trekkingen.

Lotto trekking
De trekking van de Lotto wordt uitgevoerd met een machine waarin de ballenset, bestaande uit 45 ballen, met de getallen 1 tot en met 45 erop, geplaatst wordt. Uit deze 45 ballen worden zes winnende getallen en een reservegetal getrokken. Dit gebeurt door de machine te laten draaien waardoor de ballen gemixt worden en vervolgens wordt er één voor één een bal getrokken.

De winnende getallen en het reservegetal van de Lotto trekking worden door de notaris op het uitslagformulier genoteerd.

Lotto XL trekking

De trekking van de Lotto XL wordt uitgevoerd met dezelfde machine en ballenset, als bij de Lotto trekking. De in de Lotto trekking getrokken ballen worden weer in de machine geplaatst, zodat alle 45 ballen, met de getallen 1 tot en met 45 erop, in de machine geplaatst zijn. Uit deze 45 ballen worden zes winnende getallen en een reservegetal getrokken. Dit gebeurt door de machine te laten draaien waardoor de ballen gemixt worden en vervolgens wordt er één voor één een bal getrokken.

De winnende getallen en het reservegetal van de Lotto XL trekking worden door de notaris op het uitslagformulier genoteerd.

Procedure op Super Zaterdag

Sluiting verkoop & trekking op Super Zaterdag

Iedere laatste zaterdag van de maand (Super Zaterdag) sluit ook om 18:00 uur de verkoop via alle kanalen voor de tweede Lotto en de tweede Lotto XL trekkingen van die zaterdag. Er kunnen dan geen loten meer gekocht worden voor deze trekkingen. Ook kunnen er geen Super Zaterdag codes verkregen worden voor de Super Zaterdag prijs trekking. Nadat de notaris heeft geconstateerd dat de verkoop is gesloten en alle Super Zaterdag prijzen en alle Super Zaterdag codes in de digitale trekkingsmachine zijn geladen, wordt gestart met deze trekkingen.

De tweede Lotto- en Lotto XL trekkingen op Super Zaterdag worden uitgevoerd na de eerste Lotto- en Lotto XL trekkingen op dezelfde wijze als hierboven omschreven in de ”Procedure regulier”.

2e Lotto trekking

De 2e trekking van de Lotto wordt uitgevoerd met dezelfde machine en ballenset, als bij de Lotto trekking. Alle 45 ballen, met de getallen 1 tot en met 45 erop, worden weer in de machine geplaatst. Uit deze 45 ballen worden zes winnende getallen en een reservegetal getrokken. Dit gebeurt door de machine te laten draaien waardoor de ballen gemixt worden en vervolgens wordt er één voor één een bal getrokken.

De winnende getallen en het reservegetal van de 2e Lotto trekking worden door de notaris op het uitslagformulier genoteerd.

2e Lotto XL trekking

De 2e trekking van de Lotto XL wordt uitgevoerd met dezelfde machine en ballenset, als bij de 2e Lotto trekking. De in de 2e Lotto trekking getrokken ballen worden weer in de machine geplaatst, zodat alle 45 ballen, met de getallen 1 tot en met 45 erop, in de machine geplaatst zijn. Uit deze 45 ballen worden zes winnende getallen en een reservegetal getrokken. Dit gebeurt door de machine te laten draaien waardoor de ballen gemixt worden en vervolgens wordt er één voor één een bal getrokken.

De winnende getallen en het reservegetal van de 2e Lotto XL trekking worden door de notaris op het uitslagformulier genoteerd.

Super Zaterdag prijs trekking

De Super Zaterdag prijs trekking wordt uitgevoerd met een digitale trekkingsmachine. De digitale trekkingsmachine wijst voor iedere Super Zaterdag prijs een winnende Super Zaterdag code toe. Het uitslagformulier wordt aangemaakt en geprint. De notaris controleert of de gegevens op het uitslagformulier corresponderen met de getrokken Super Zaterdag codes in de trekkingsmachine.

Calamiteitenprocedure

In geval er zich een calamiteit voordoet, zoals een weigerende machine, is er een calamiteitenprocedure, die in overleg met en onder toezicht van de notaris wordt uitgevoerd.

Invoer trekkingsuitslagen in het loterijsysteem

Alle Lotto en Lotto XL trekkingsuitslagen worden door twee verschillende personen, onafhankelijk van elkaar, ingevoerd in het loterijsysteem. Indien de ingevoerde getallen van beide personen hetzelfde zijn, zal dit leiden tot een automatische start van de winnaarsselectie. Bij een afwijkende invoer zal een melding verschijnen dat de invoer onjuist is en moet de uitslag op-nieuw worden ingevoerd. Het bestand met de Super Zaterdag prijs trekkingsuitslag wordt door de trekkingsmachine verstuurd en automatisch ingeladen in het loterijsysteem.

Winnaarselectie & controle rapporten

Na een succesvolle invoer wordt de winnaarselectie automatisch gestart in het loterijsysteem en het controlesysteem.

De rapporten uit het loterijsysteem en het controlesysteem worden door de notaris, per prijscategorie vergeleken en gecontroleerd op:

  • aantal winnaars;
  • hoogte/berekening van de prijzen;
  • uit te keren totaalbedragen van de prijscategorieën.

Bij ongelijke rapporten, mag de prijsuitbetaling niet plaatsvinden. In geval van ongelijke rapporten zal een verklaring achterhaald moeten worden waardoor deze verschillen hebben kunnen ontstaan. Nadat het probleem is opgelost en de notaris heeft geconstateerd dat de rapporten juist zijn kan gestart worden met de prijsuitbetaling.

Prijsuitbetaling en bekendmaking uitslag

Het betaalbaar stellen van de gewonnen geldprijzen gebeurt rond 21:00 uur. Vanaf dat moment kunnen de deelnemers met winnende loten hun gewonnen prijzen innen.

De trekkingsuitslagen worden bekend gemaakt via de website van Lotto bv (www.lotto.nl of lotto.nederlandseloterij.nl), NOS teletekst (pagina 555), Youtube, Facebook, Instagram en Twitter.

Onvoorziene gevallen
In gevallen waarin de procedure niet voorziet, beslist de notaris.

Processen-verbaal
De notaris maakt per kalendermaand een procesverbaal op van alle trekkingen in die maand. De uitslagformulieren en controlelijsten worden als bijlage bijgevoegd bij het procesverbaal. Een afschrift hiervan wordt aan Nederlandse Loterij gestuurd en het origineel wordt door de notaris gearchiveerd.