Trekkingsprocedure

Lucky Day

Algemeen

Lucky Day wordt georganiseerd door Lotto bv (onderdeel van Nederlandse Loterij). Dit document bevat een weergave van de trekkingsprocedure en bekendmakingsprocedure van de uitslag voor alle Lucky Day trekkingen. Lotto bv beschikt over een door de Kansspelautoriteit afgegeven vergunning dd. 23 december 2016, kenmerk 10509.

De trekkingen van Lucky Day worden dagelijks in het speltheater op het hoofdkantoor van Nederlandse Loterij Organisatie (Laan van Hoornwijck 55 in Rijswijk) onder toezicht van een notaris uitgevoerd.

Voor de Lucky Day trekkingen wordt gebruik gemaakt van speciaal daarvoor bestemde trekkingsmachines en ballensets. Deze machines en ballensets worden jaarlijks gekeurd door het NMi (Nederlands Meetinstituut). De Lucky Day ballensets (getallen en bonusgetallen) bevinden zich in een afgesloten kluis, waar alleen de notaris toegang toe heeft. De machines bevinden zich in een beveiligde ruimte, het speltheater.

Alle handelingen in dit document worden verricht door een medewerker van Nederlandse Loterij, onder toezicht van de notaris. De trekkingen zijn openbaar en kunnen daarom door iedereen op verzoek en op afspraak bijgewoond worden. De notaris gebruikt tijdens de trekking een controlelijst waarin alle onderstaande procedurestappen vermeld staan

Procedure

Sluiting verkoop & trekking

Om 18:00 uur sluit de verkoop via alle kanalen voor de trekking van die dag. Er kunnen dan geen loten meer gekocht worden voor deze trekking. Nadat de notaris heeft geconstateerd dat de verkoop is gesloten, wordt gestart met de trekkingen.

De trekking van de Lucky Day wordt uitgevoerd met twee identieke machines. In de eerste machine wordt de ballenset, bestaande uit 80 ballen, met de getallen 1 tot en met 80 erop, geplaatst. Uit deze 80 ballen worden 20 winnende getallen getrokken. Dit gebeurt door de machine lucht te laten blazen waardoor de ballen gemixt worden en vervolgens wordt er één voor één een bal getrokken. De twintig winnende getallen worden door de trekkingsmachine automatisch “gelezen” (de ballen bevatten elk een chip met daarop het nummer van de betreffende bal). Het uitslagformulier wordt vervolgens aangemaakt en geprint. De notaris controleert of het uitslagformulier correspondeert met de 20 getrokken ballen.

In de tweede machine wordt de ballenset, bestaande uit 51 ballen, met de getallen 1 (31x), 3 (17x), 5 (2x) en 10 (1x) erop, geplaatst. Uit deze 51 ballen wordt het bonusgetal getrokken. Dit gebeurt door de machine lucht te laten blazen waardoor de ballen gemixt worden en vervol-gens wordt er één bal getrokken. Het bonusgetal wordt door de trekkingsmachine automatisch “gelezen” (de ballen bevatten elk een chip met daarop het nummer van de betreffende bal). Het uitslagformulier wordt vervolgens aangemaakt en geprint. De notaris controleert of het uitslagformulier correspondeert met de getrokken bal.

Calamiteitenprocedure

In geval er zich een calamiteit voordoet, zoals een weigerende machine, is er een calamiteitenprocedure, die in overleg met en onder toezicht van de notaris wordt uitgevoerd.

Invoer trekkingsuitslagen in het loterijsysteem

De trekkingsuitslag wordt door twee verschillende personen, onafhankelijk van elkaar, ingevoerd in het loterijsysteem. Indien de ingevoerde getallen van beide personen hetzelfde zijn, zal dit leiden tot een automatische start van de winnaarsselectie. Bij een afwijkende invoer zal een melding verschijnen dat de invoer onjuist is en moet de uitslag opnieuw worden ingevoerd.

Winnaarselectie & controle rapporten

Na een succesvolle invoer in het loterijsysteem wordt de winnaarselectie automatisch gestart in het loterijsysteem en het controlesysteem.

De rapporten uit het loterijsysteem en het controlesysteem worden door de notaris, per prijscategorie vergeleken en gecontroleerd op:

  • aantal winnaars;
  • hoogte/berekening van de prijzen;
  • uit te keren totaalbedragen van de prijscategorieën.

Bij ongelijke rapporten, mag de prijsuitbetaling niet plaatsvinden. In geval van ongelijke rapporten zal een verklaring achterhaald moeten worden waardoor deze verschillen hebben kunnen ontstaan. Nadat het probleem is opgelost en de notaris heeft geconstateerd dat de rapporten juist zijn kan gestart worden met de prijsuitbetaling.

Prijsuitbetaling en bekendmaking uitslag

Het betaalbaar stellen van de gewonnen geldprijzen gebeurt rond 19:00 uur. Vanaf dat moment kunnen de deelnemers met winnende loten hun gewonnen prijzen innen.

De trekkingsuitslag wordt bekend gemaakt via de website van Lotto bv (www.luckyday.nl of luckyday.nederlandseloterij.nl) en NOS teletekst (pagina 555).

Onvoorziene gevallen

In gevallen waarin de procedure niet voorziet, beslist de notaris.

Processen-verbaal

De notaris maakt per kalendermaand een proces-verbaal op van alle trekkingen in die maand. De uitslagformulieren en controlelijsten worden als bijlage bijgevoegd bij het procesverbaal. Een afschrift hiervan wordt aan Nederlandse Loterij gestuurd en het origineel wordt door de notaris gearchiveerd.