Trekkingsprocedure

Miljoenenspel

Algemeen

Miljoenenspel wordt georganiseerd door Staatsloterij bv (onderdeel van Nederlandse Loterij). Dit document bevat een weergave van de trekkingsprocedure en bekendmakingsprocedure van de uitslag voor alle Miljoenenspel trekkingen. Staatsloterij bv beschikt over een door de Kansspelautoriteit afgegeven beschikking dd. 22 december 2017, kenmerk 01.022.265.

De trekkingen van Miljoenenspel worden wekelijks, op zaterdag, in het speltheater op het hoofdkantoor van Nederlandse Loterij Organisatie (Laan van Hoornwijck 55 in Rijswijk) onder toezicht van een notaris uitgevoerd.

Voor de Miljoenenspel trekkingen wordt gebruik gemaakt van speciaal daarvoor bestemde trekkingsmachines en ballensets. Deze machines en ballensets worden jaarlijks gekeurd door het NMi (Nederlands Meetinstituut). De Miljoenenspel ballensets bevinden zich in een afgesloten kluis, waar alleen de notaris toegang toe heeft. De machines bevinden zich in een beveiligde ruimte, het speltheater.

Alle handelingen in dit document worden verricht door een medewerker van Nederlandse Loterij, onder toezicht van de notaris. De trekkingen zijn openbaar en kunnen daarom door iedereen op verzoek en op afspraak bijgewoond worden. De notaris gebruikt tijdens de trekking een controlelijst waarin alle onderstaande procedurestappen vermeld staan.

Procedure

Sluiting verkoop & trekking

Om 17:00 uur sluit de verkoop via alle kanalen voor de trekking van die zaterdag. Er kunnen dan geen loten meer gekocht worden voor deze trekking. Nadat de notaris heeft geconstateerd dat de verkoop is gesloten en alle prijzen en alle verkochte loten in de digitale trekkingsmachine zijn geladen, wordt gestart met de trekking.

De trekking van Miljoenenspel bestaat uit twee onderdelen, een trekking van de kleur en de trekking van winnende lotnummercombinaties.

De trekking van de kleur wordt uitgevoerd met een machine waarin de ballenset, bestaande uit 6 ballen, (3 groene en 3 paarse ballen), geplaatst worden. Uit deze 6 ballen wordt één bal getrokken. Dit gebeurt door de machine te laten draaien waardoor de ballen gemixt worden en vervolgens wordt er één bal getrokken. Indien de groene bal getrokken wordt, kan de hoofdprijs verhoogd worden naar 1 miljoen euro. Indien de paarse bal getrokken wordt, kan de hoofdprijs verdubbeld worden. De kleur van de getrokken bal wordt door de notaris op het uitslagformulier genoteerd.

De trekking van winnende lotnummercombinaties wordt uitgevoerd met een digitale trekkingsmachine. De digitale trekkingsmachine wijst voor iedere hoofdprijs een Geluksletter en een winnende lotnummercombinatie toe.

Indien de Geluksletter overeenkomt met de letter van de winnende lotnummercombinatie, wordt de hoofdprijs van dat lotnummer, afhankelijk van de getrokken kleur bal, verdubbeld of verhoogd tot één (1) miljoen euro.

De uitslagformulieren worden aangemaakt en geprint. De notaris controleert of de gegevens op de uitslagformulieren corresponderen met de getrokken lotnummercombinaties in de trekkingsmachine.

Calamiteitenprocedure

In geval er zich een calamiteit voordoet, zoals een weigerende machine, is er een calamiteitenprocedure, die in overleg met en onder toezicht van de notaris wordt uitgevoerd.

Invoer trekkingsuitslagen in het loterijsysteem

Het bestand met de trekkingsuitslag wordt door de trekkingsmachine verstuurd en automatisch ingeladen in het loterijsysteem.

Winnaarselectie & controle rapporten

Na een succesvolle invoer van de uitslag in het loterijsysteem wordt de winnaarselectie automatisch gestart.

De rapporten uit het loterijsysteem en de uitslagformulieren worden vergeleken en gecontroleerd op:

  • winnende lotnummercombinaties;
  • aantal winnaars;
  • uit te keren totaalbedragen van de winnende lotnummercombinaties.

Bij ongelijke rapporten, mag de prijsuitbetaling niet plaatsvinden. In geval van ongelijke rapporten zal een verklaring achterhaald moeten worden waardoor deze verschillen hebben kunnen ontstaan. Nadat het probleem is opgelost en geconstateerd is dat de rapporten juist zijn kan gestart worden met de prijsuitbetaling.

Prijsuitbetaling en bekendmaking uitslag

Het betaalbaar stellen van de gewonnen geldprijzen gebeurt rond 21:30 uur. Vanaf dat moment kunnen de deelnemers met winnende loten hun gewonnen prijzen innen.

De trekkingsuitslag wordt bekend gemaakt via de website van Staatsloterij bv (www.miljoenenspel.nl of miljoenenspel.nederlandseloterij.nl), NOS teletekst (pagina 550).

Onvoorziene gevallen

In gevallen waarin de procedure niet voorziet, beslist de notaris.

Processen-verbaal

De notaris maakt per kalendermaand een procesverbaal op van alle trekkingen in die maand. De uitslagformulieren worden als bijlage bijgevoegd bij het proces-verbaal. Een afschrift hiervan wordt aan Nederlandse Loterij gestuurd en het origineel wordt door de notaris gearchiveerd.