Vergunning Instantloterij

Geldig 2017 - 2021

Besluit vergunning instantloterij 2017–2021

Besluit van de raad van bestuur van de kansspelautoriteit van 23 december 2016, kenmerk 10510, inzake de verlening van de vergunning tot het organiseren van instantloterijen.

Op grond van de artikelen 14b, eerste lid , en 14c, eerste lid, van de Wet op de kansspelen (hierna: de wet) verleent de raad van bestuur van de kansspelautoriteit (hierna: de Kansspelautoriteit) aan Lotto B.V., een besloten vennootschap naar Nederlands recht gevestigd te Rijswijk met KvK-nummer 41151075 (hierna: de vergunninghouder), vergunning tot het organiseren van instantloterijen voor de periode van 1 januari 2017 tot en met 31 december 2021.

Aan deze vergunning zijn de navolgende voorschriften verbonden. De vergunninghouder is verantwoordelijk voor de naleving ervan, zowel door hemzelf als door degenen die hij bij het organiseren van de vergunde kansspelen inschakelt, hetzij direct, hetzij indirect.

A. Vergunde kansspelen

 • A.1De vergunninghouder organiseert onder deze vergunning uitsluitend instantloterijen in de zin van artikel 14a, tweede lid, van de wet , in de vorm van gedrukte fysieke instantloten.

 • A.2De vergunninghouder verkoopt ten hoogste 120 miljoen instantloten per kalenderjaar, uitsluitend tegen de op het instantlot aangegeven nominale waarde van ten hoogste 30 euro per instantlot.

 • A.3De vergunninghouder verkoopt de instantloten uitsluitend:

  • a.via fysieke verkooppunten; hiervoor mogen geen inrichtingen worden gebruikt waar activiteiten worden ontplooid die in belangrijke mate zijn gericht op personen die de leeftijd van achttien jaar nog niet hebben bereikt;

  • b.via schriftelijke of elektronische bestellingen;

  • c.via verkoop van een gehele serie instantloten aan één enkele derde die de instantloten daarna gratis uitgeeft.

 • A.4De vergunninghouder is verplicht gedrukte fysieke instantloten te gebruiken van een zodanige kwaliteit dat fraude en misbruik redelijkerwijs worden uitgesloten.

B. Afdracht

 • B.1De vergunninghouder draagt, gerekend over een kalenderjaar, de volledige opbrengst van de instantloterijen – na aftrek van prijzen en kosten – af.

 • B.2De vergunninghouder keert de afdracht vrij van last uit aan de volgende begunstigden en volgens de volgende verdeelsleutel:

  • a.72,46% van de afdracht aan de Vereniging Nederlands Olympisch Comité*Nederlandse Sport Federatie, een vereniging naar Nederlands recht gevestigd te Arnhem met KvK-nummer 09059703; en

  • b.27,54% van de afdracht aan Stichting Aanwending Loterijgelden Nederland, een stichting naar Nederlands recht gevestigd te Den Haag met KvK-nummer 41150537.

 • B.3De vergunninghouder keert de afdracht uiterlijk drie maanden na afloop van elk kalenderjaar uit.

 • B.4De vergunninghouder maakt uitsluitend noodzakelijke kosten, dat wil zeggen de kosten die rechtstreeks verband houden met het organiseren van de vergunde kansspelen en die gerekend kunnen worden tot de normale bedrijfskosten. De vergunninghouder beperkt deze kosten door de vergunde kansspelen op doelmatige en doeltreffende wijze te exploiteren.

C. Bescherming van kwetsbare groepen

 • C.1De vergunninghouder beschikt over een procedure om te waarborgen dat artikel 14d van de wet (verbod van deelname door minderjarigen en verbod van uitbetalen van prijzen aan minderjarigen) wordt nageleefd.

 • C.2De vergunninghouder waarborgt dat de aard en de organisatie van de vergunde kansspelen niet aanzetten tot onmatige deelname of kansspelverslaving.

 • C.3De vergunninghouder verleent geen krediet aan spelers, en treedt niet op als bemiddelaar bij kredietverlening aan spelers.

D. Bescherming van consumenten

 • D.1De vergunninghouder informeert de consument op duidelijke, begrijpelijke en ondubbelzinnige wijze over de rechten en plichten die samenhangen met deelname aan de vergunde kansspelen, en stelt daartoe een deelnemersreglement op. Dit omvat in ieder geval de eventuele algemene voorwaarden in de zin van artikel 6:231, onder a, van het Burgerlijk Wetboek .

 • D.2De vergunninghouder maakt de volgende documenten via zijn website openbaar op duidelijke, begrijpelijke en ondubbelzinnige wijze, en stelt deze desgevraagd ter beschikking van de consument:

  • a.deze vergunning;

  • b.zijn deelnemersreglement.

 • D.3De vergunninghouder maakt het prijzenschema op duidelijke, begrijpelijke en ondubbelzinnige wijze, en in ieder geval via zijn website, bekend vóór de verkoop van de instantloten begint. Hij geeft hierbij aan of de winnaar zelf nog kansspelbelasting moet betalen of dat de vergunninghouder deze al heeft ingehouden.

 • D.4De vergunninghouder waarborgt een onverwijlde uitbetaling van prijzen en eventuele inhouding van kansspelbelasting. De vergunninghouder vermeldt de uiterste datum waarop een eventuele prijs nog opgeëist kan worden op duidelijke, begrijpelijke en ondubbelzinnige wijze op elk instantlot.

 • D.5De vergunninghouder vermeldt voorts op alle loten en publicaties op duidelijke, begrijpelijke en ondubbelzinnige wijze, voor zover praktisch mogelijk:

  • a.dat de Kansspelautoriteit de vergunning heeft verleend, onder aanhaling van dagtekening en kenmerk van het besluit;

  • b.zijn naam en het (e-mail)adres, website en/of telefoonnummer waarop inlichtingen verkrijgbaar zijn;

  • c.het prijzenschema;

  • d.de nominale waarde van de instantloten.

E. Betrouwbaarheid en integriteit

 • E.1De vergunninghouder waarborgt dat zijn betrouwbaarheid, die van de personen die zijn beleid bepalen of mede bepalen, en die van zijn uiteindelijke belanghebbende(n) buiten twijfel staan. Hij heeft een beleid om de betrouwbaarheid te waarborgen van de leidinggevenden, van personen op sleutelposities, en van personen die met spelers in aanraking komen.

 • E.2De vergunninghouder waarborgt dat zijn formele of feitelijke zeggenschapsstructuur en het uitbesteden van bedrijfsactiviteiten geen belemmering vormen voor:

  • a.het naleven van de toepasselijke wet- en regelgeving en de vergunningsvoorschriften;

  • b.het doelmatig en doeltreffend uitoefenen van toezicht hierop.

 • E.3De vergunninghouder heeft een integriteitsbeleid dat gericht is op het onderkennen en voorkomen van fraude met, en misbruik van, de vergunde kansspelen, en moet in ieder geval beschikken over:

  • a.een actuele en systematische inventarisatie, analyse en evaluatie van de integriteitsrisico’s;

  • b.een actuele en systematische registratie en analyse van gegevens die van belang zijn voor het onderkennen van integriteitsinbreuken en passende procedures voor de behandeling en afwikkeling van mogelijke integriteitsinbreuken.

 • E.4De vergunninghouder laat niet toe als deelnemer, hetzij rechtstreeks hetzij via tussenpersonen:

  • a.personen die zijn beleid bepalen of mede bepalen;

  • b.zijn uiteindelijke belanghebbende(n);

  • c.zijn leidinggevenden en personen op sleutelposities;

  • d.personen die betrokken zijn bij het vervaardigen van de instantloten, alsmede de personen betrokken bij de voorafgaande goedkeuring en jaarlijkse controle door de keuringsinstelling.

F. Controle, rapportage en toezicht

 • F.1De vergunninghouder waarborgt via zijn organisatorische en administratieve procedures en maatregelen dat:

  • a.de toepasselijke wet- en regelgeving en de vergunningsvoorschriften nageleefd worden;

  • b.doelmatig en doeltreffend uitoefenen van toezicht hierop mogelijk is;

  • c.belangenverstrengeling en incidenten tegengegaan worden.

  De vergunninghouder heeft voor dat doel:

  • a.één interne en ter zake kundige functionaris die binnen zijn organisatie verantwoordelijk en beschikbaar is voor de uitvoering van het interne toezicht (hierna: compliance officer);

  • b.een afzonderlijke, overzichtelijke en doelmatige administratie van de afzonderlijke vergunde kansspelen; deze dient onderscheid te maken tussen de afzonderlijke series van instantloterijen.

 • F.2De vergunninghouder waarborgt de kwaliteit van de vergunde kansspelen, met name met het oog op het voorkomen van alle situaties die het vertrouwen van de consument in de vergunde kansspelen kunnen schaden (hierna: incidenten). De vergunninghouder is in ieder geval verplicht:

  • a.te beschikken over procedures en maatregelen met betrekking tot de omgang met, en de vaststelling van, incidenten;

  • b.de Kansspelautoriteit onverwijld, maar in ieder geval binnen 72 uur, te informeren als zich een incident voordoet;

  • c.naar aanleiding van een incident maatregelen te nemen die zijn gericht op het beëindigen van het incident, het beperken van de schade en het voorkomen van herhaling, en de Kansspelautoriteit hierover onverwijld te informeren.

 • F.3De vergunninghouder heeft een beleid dat gericht is op het onderkennen en voorkomen van IT-risico’s met betrekking tot het organiseren van de vergunde kansspelen. De vergunninghouder heeft voor dat doel:

  • a.een actuele en systematische inventarisatie, analyse en evaluatie van de IT-risico’s;

  • b.een actuele en systematische registratie en analyse van gegevens die van belang zijn voor het onderkennen van inbreuken met betrekking tot IT en passende procedures voor de behandeling en afwikkeling van mogelijke inbreuken.

  De vergunninghouder onderwerpt zijn IT-processen, waaronder de processen met betrekking tot het prijzenschema, de deelname- en deelnemersadministratie, het spelresultaat, en de uitbetaling aan de winnaars, aan een jaarlijkse controle door een onafhankelijke externe IT-auditor.

 • F.4De vergunninghouder onderwerpt de mechanische, elektrische en elektronische processen die gebruikt worden bij de deelneming, prijsbepaling en vaststelling van de winnaars:

  • a.aan voorafgaande goedkeuring, die in elk geval betrekking heeft op de productspecificaties van elke serie;

  • b.periodieke controle, die in elk geval betrekking heeft op de conformiteit van elke serie met de productspecificaties.

  De voorafgaande goedkeuring en jaarlijkse controle worden verricht door een door de Minister krachtens artikel 5, derde lid, van het Kansspelenbesluit aangewezen onafhankelijke deskundige of keuringsinstelling.

 • F.5De vergunninghouder zendt binnen een maand na afloop van elk kwartaal een verslag aan de Kansspelautoriteit met betrekking tot het financiële verloop en andere door de Kansspelautoriteit noodzakelijk geachte gegevens.

  De vergunninghouder zendt binnen vier maanden na afloop van elk kalenderjaar aan de Kansspelautoriteit:

  De vergunninghouder zorgt dat bovengenoemd kwartaalverslag, jaarrekening, jaarverslag, en onderzoeksverslag voldoen aan de voorschriften in bijlage A .

 • F.6De vergunninghouder informeert de Kansspelautoriteit onverwijld over wijzigingen van:

  • a.het deelnemersreglement;

  • b.personen die zijn beleid bepalen of mede bepalen, inclusief volledig ingevulde persoonlijke verklaring(en);

  • c.zijn uiteindelijke belanghebbende(n), inclusief volledig ingevulde persoonlijke verklaring(en);

  • d.de binnen zijn organisatie werkzame compliance officer.

G. Overig

 • G.1De vergunninghouder zendt voorafgaand aan de start van de eerste lotenverkoop aan de Kansspelautoriteit een rapportage van een audit. In de audit worden de processen en werkwijzen die gebruikt worden bij deelneming, prijsbepaling en vaststelling van de winnaars beschreven en beoordeeld op:

  • a.risico’s, waaronder procesrisico’s en technische risico’s; en,

  • b.taken en verantwoordelijkheden van medewerkers en bestuurders van vergunninghouder.

  De audit wordt uitgevoerd door een ter zake deskundig onafhankelijke persoon, overeenkomstig geschikte en geharmoniseerde normen.

 • G.2De vergunninghouder voert voorafgaand aan de start van de eerste lotenverkoop een adequate risicobeheerssystematiek in, waarin beschreven wordt hoe en wanneer geïdentificeerde risico’s beheerst worden. De risicobeheerssystematiek bevat tevens de procedures voor:

  • a.de periodieke en systematische identificatie van risico’s die zich kunnen voordoen bij de deelneming, prijsbepaling en vaststelling van de winnaars;

  • b.het identificeren van de risico’s die samenhangen met voorgenomen wijziging van de in G.1 bedoelde taken en verantwoordelijkheden of de G.1 bedoelde processen en werkwijzen;

  de periodieke en systematische evaluatie van de effectiviteit van de risicobeheerssystematiek en, naar aanleiding daarvan, de actualisatie van de risicobeheerssystematiek.

De raad van bestuur van de kansspelautoriteit
Naar printversie